1998-2018

1998-2018 20 ΧΡΟΝΙΑ ΖΩΗΣ 20 ΧΡΟΝΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ..ΕΤΗΣΙΟΣ ΧΟΡΟΣ

ΣΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ ΣΤΟΝ ΕΤΗΣΙΟ  ΧΟΡΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ ΠΟΥ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 2/2/2019 ΚΑΙ ΩΡΑ 21:00 ΣΤΗ ΤΑΒΕΡΝΑ "ΤΑ ΚΑΒΟΥΡΑΚΙΑ" ΣΤΗ ΠΑΡΑΛΙΑ ΤΗΣ ΙΤΕΑΣ
ΓΙΑ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΤΡΑΠΕΖΙΩΝ  ΤΗΛ. 2265032136 ή 6936065440

35 Ευρωπαϊκοί Περιβαλλοντικοί Φορείς Διεκδικούν «Καθαρές, υγιείς και πλούσιες θάλασσες μέχρι το 2020» από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο των Υπουργών Περιβάλλοντος, σήμερα 20.12.2018 στις ΒρυξέλλεςΚαθαρές, υγιείς και πλούσιες θάλασσες μέχρι το 2020. Αυτά είχε δεσμευθεί να εξασφαλίσει η Ελλάδα και οι χώρες της Ε.Ε., όταν υιοθέτησαν την Οδηγία-Πλαίσιο για τη Θαλάσσια Στρατηγική το 2008. Αυτά είναι που ζητούν περισσότεροι από 180.000 Ευρωπαίοι πολίτες. Απομένει ένας χρόνος έως την προθεσμία και οι χώρες της Ε.Ε, συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας, αποτυγχάνουν να τηρήσουν τη νομική δέσμευσή τους αναφορικά με «τη λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων που θα εξασφαλίσουν τη διατήρηση της καλής περιβαλλοντικής κατάστασης των θαλάσσιων υδάτων της Ε.Ε έως το 2020».
35 ευρωπαϊκοί περιβαλλοντικοί φορείς, υπό το συντονισμό του Seas At Risk, ενώνουν τις δυνάμεις τους με στόχο οι υπουργοί της Ε.E να τηρήσουν τις δεσμεύσεις τους ως προς την Οδηγία Πλαίσιο για τη Θαλάσσια Στρατηγική στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο των Υπουργών Περιβάλλοντος που πραγματοποιείται σήμερα 20 Δεκεμβρίου 2018. Εάν λάβουν άμεσα τα παρακάτω 20 μέτρα, μπορούν ακόμη να εκπληρώσουν τη δέσμευση που έδωσαν στους πολίτες της Ε.Ε. το
2018
 
Είκοσι μέτρα για καθαρές και υγιείς θάλασσες έως το 2020

1.Να εφαρμοστούν οι υψηλές προδιαγραφές της Οδηγίας Πλαίσιο για τα Νερά, για να επανέλθουν τα ποτάμια, οι λίμνες, οι υγρότοποι, τα υπόγεια και παράκτια ύδατά σε καλή οικολογική και χημική κατάσταση, ως βασική προϋπόθεση για καθαρές και υγιείς θάλασσες.

2.Να οριστεί επαρκής αριθμός προστατευόμενων περιοχών στο θαλάσσιο περιβάλλον, ώστε να διασφαλιστεί η προστασία της εξαιρετικής και ευάλωτης θαλάσσια πανίδας της ΕΕ σύμφωνα με τις απαιτήσεις των Οδηγιών για τα Άγρια Πτηνά και τους Οικοτόπους, καθώς και τους στόχους της Οδηγίας – Πλαίσιο για τη Θαλάσσια Στρατηγική.

3.Να εξασφαλιστεί πραγματική προστασία στις Θαλάσσιες Προστατευόμενες Περιοχές, απαγορεύοντας συστηματικά όλες τις καταστροφικές δραστηριότητες, όπως η χρήση συρόμενων αλιευτικών εργαλείων, η εξόρυξη πετρελαίου, φυσικού αερίου και ορυκτών, επιτρέποντας άλλες δραστηριότητες κοντά ή μέσα σε προστατευόμενες περιοχές, μόνο εφόσον αποδειχθεί ότι δεν θα επηρεάσουν άμεσα ή έμμεσα τα προστατευόμενα είδη και οικοσυστήματα.


4.Να χρησιμοποιηθεί τουλάχιστον το 25% του εθνικού προϋπολογισμού από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας για την προστασία της φύσης των θαλασσών μας, συμπεριλαμβανομένης της ορθής διαχείρισης των Θαλάσσιων Προστατευόμενων Περιοχών, τη θέσπιση μέτρων για την πρόληψη της θαλάσσιας ρύπανσης, και τη διεξαγωγή επαρκούς έρευνας αναφορικά με την καταγραφή των τωρινών συνθηκών και την παρακολούθηση των επιπτώσεων στο θαλάσσιο περιβάλλον.
5.Να θεσμοθετηθεί ένα πλήρως χρηματοδοτούμενο εθνικό πρόγραμμα για την εφαρμογή και παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας των υπερσύγχρονων μέτρων για την ελαχιστοποίηση και την εξάλειψη της παρεμπίπτουσας αλίευσης θαλάσσιων πτηνών, θηλαστικών και χελωνών, απειλούμενων ειδών καρχαριοειδών και ψαριών βαθέων υδάτων, με παράλληλη επιβολή της μείωσης των παρεμπιπτόντων αλιευμάτων μέσω αυξημένης παρακολούθησης στη θάλασσα, με ηλεκτρονική παρακολούθηση ή περισσότερους παρατηρητές επί των σκαφών για τα αλιευτικά υψηλού κινδύνου.

6.Να καθοριστούν από τα αρμόδια Ευρωπαϊκά Συμβούλια Γεωργίας και Αλιείας, ετήσια αλιευτικά όρια κάτω από το μέγιστο επίπεδο βιώσιμης απόδοσης για τα ιχθυαποθέματα με επαρκή επιστημονικά δεδομένα, και κάτω από το σημείο αναφοράς της Αρχής της Πρόληψης για τα ιχθυαποθέματα με περιορισμένα δεδομένα. Στόχος θα είναι η αποκατάσταση των πληθυσμών των εμπορικών ειδών αλιευμάτων, πάνω από τα βιώσιμα επίπεδα, μέχρι το 2020.

7.Να επιταχυνθεί η μετάβαση σε πιο βιώσιμες αλιευτικές πρακτικές με την κατανομή περισσότερων αλιευτικών δυνατοτήτων σε στόλους με χαμηλότερες περιβαλλοντικές επιπτώσεις, σύμφωνα με το Άρθρο 17 της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής.


8.Να καθοριστούν περιοχές απαγόρευσης χρήσης των συρόμενων εργαλείων σε όλες τις παράκτιες ζώνες με στόχο την προστασία της πιο παραγωγικής περιοχής των θαλασσών μας, αλλά και τη δημιουργία ενός συνεκτικού δικτύου περιοχών επανάκαμψης των ιχθυοαποθεμάτων στους πλέον παραγωγικούς ιχθυοτόπους, σύμφωνα με το Άρθρο 8 της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής, με έμφαση στα υπεραλιευμένα εμπορικά αποθέματα.

9.Να μεταρρυθμιστεί η Κοινή Αγροτική Πολιτική με στόχο τη μετατόπιση της οικονομικής στήριξης από τις ρυπογόνες δραστηριότητες εντατικής κτηνοτροφίας και εντατικής γεωργίας, σε βιώσιμες πρακτικές, αλλά και την αποκατάσταση των λεκανών απορροής.

10.Να απαιτηθεί από όλους τους γεωργούς και κτηνοτρόφους να δημιουργήσουν ένα ‘σχέδιο διαχείρισης των θρεπτικών ουσιών’ (συμπεριλαμβανομένης της χαρτογράφησης και παρακολούθησης της πορείας των θρεπτικών συστατικών), και να καθορίσουν επαρκείς Περιοχές Οικολογικού Ενδιαφέροντος και ζώνες ανάσχεσης σε όλα τα υδατορεύματα, ως προϋποθέσεις για την κατανομή των επιδοτήσεων στο πλαίσιο της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής.

11.Να εξασφαλιστεί ότι η χρηματοδότηση στις υδατοκαλλιέργειες προορίζεται για δραστηριότητες που δεν βλάπτουν το θαλάσσιο περιβάλλον και υποστηρίζουν ενεργά μέτρα που περιορίζουν το περιβαλλοντικό αποτύπωμα των υδατοκαλλιεργειών και προωθούν υδατοκαλλιέργειες που παρέχουν περιβαλλοντικές υπηρεσίες ή διευκολύνουν τη μετατροπή στην οικολογική διαχείριση.
12.Να εξασφαλιστεί η ορθή εφαρμογή και επιβολή του κανονισμού REACH και των άλλων νόμων σχετικά με τις χημικές ουσίες, με έμφαση στην ταχεία αναγνώριση, περιορισμό και αντικατάσταση ουσιών υψηλού κινδύνου, συμπεριλαμβανομένων των ενδοκρινικών διαταρακτών και των έµµονων, βιοσυσσωρευτικών και τοξικών ουσιών, στη βιομηχανία και στα προϊόντα.

13.Να εφαρμοστεί η Σύμβαση Minamata για τον Υδράργυρο με την εφαρμογή σχετικών περιορισμών και απαγορεύσεων σε σημαντικές πηγές εκπομπών υδραργύρου, συμπεριλαμβανομένων των Μεγάλων Εγκαταστάσεων Καύσης, και με την απαγόρευση της χρήσης υδραργύρου στην οδοντιατρική.
14.Να απαιτηθεί ότι όλα τα σχέδια έκτακτης ανάγκης για πετρελαιοκηλίδες περιλαμβάνουν χαρτογράφηση ευαισθησίας οικοσυστημάτων με στόχο να διασφαλιστεί ο περιορισμός των επιπτώσεων στη θαλάσσια ζωή κατά τη διάρκεια μιας κρίσης, με παράλληλη ενημέρωση των λιμενικών αρχών αναφορικά με τα πλάνα αντιμετώπισης κρίσεων.


15.Να θεσπιστεί Εθνικό Σχέδιο για την εφαρμογή της Στρατηγικής της ΕΕ για τα Πλαστικά, συμπεριλαμβανομένων εθνικών στόχων για τη μείωση της κατανάλωσης πλαστικού, και συλλογής δεδομένων σχετικά με τη διάθεση στην αγορά και την κατανάλωση πλαστικών μιας χρήσης.

16Να καθοριστούν υποχρεωτικά Εκτεταμένα Σχέδια Ευθύνης των Παραγωγών κατά μήκους της παραγωγικής αλυσίδας για τα πλαστικά μιας χρήσης και τα αλιευτικά εργαλεία.

17.Να υπάρξει δέσμευση προς την σταδιακή εξάλειψη των πηγών μικροπλαστικής ρύπανσης, λαμβάνοντας τα πρώτα βήματα για να τερματιστεί η διαρροή των πλαστικών σφαιριδίων στη θάλασσα και να υποστηριχθεί ο περιορισμός των μικροπλαστικών συστατικών βάσει του κανονισμού REACH.

18.Να επιβληθούν μειώσεις στις ταχύτητες των πλοίων για τον περιορισμό της ηχορύπανσης, των συγκρούσεων με κητώδη και των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, αλλά και να ξεκινήσει η διαδικασία ανάπτυξης δεσμευτικών κανόνων για την «σίγαση» των πλοίων, βάσει των υφιστάμενων κατευθυντήριων γραμμών του Διεθνούς Οργανισμού Ναυσιπλοΐας.

19.Να δοθεί εντολή για την ανάπτυξη και χρήση αθόρυβων τεχνολογικών εναλλακτικών λύσεων και βέλτιστων διαθέσιμων τεχνολογιών για την υποβρύχια θεμελίωση πασσάλων (π.χ. BLUE piling) και σεισμικών ερευνών (π.χ. υποθαλάσσιες δονήσεις).

20.Να απαιτούνται αξιόπιστες, ολοκληρωμένες και διαφανείς Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για όλες τις δραστηριότητες που παράγουν θόρυβο στη θάλασσα, βάσει των ήδη υιοθετημένων κατευθυντήριων γραμμών της Σύμβασης για τη Διατήρηση των Αποδημητικών Ειδών.

Εντατικοί έλεγχοι σε όσους ψαρεύουν με βιντζότρατα

 ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΑΔΕΙΑΣ
Εντατικοποίηση των ελέγχων και επιβολή κυρώσεων για παραβάσεις αλιείας με βιντζότρατα και αλιείας πελαγικών ψαριών.
Την Παρασκευή 19 Οκτωβρίου, συνήλθε το Συμβούλιο Εκδίκασης Αλιευτικών Προσφυγών, το οποίο εξέτασε 23 προσφυγές αλιέων που αφορούσαν σε παραβάσεις με τα αλιευτικά εργαλεία βιντζότρατα και παραβάσεις οι οποίες αφορούσαν στην αλιεία μεγάλων πελαγικών ειδών.
Από τις 23 προσφυγές που εξετάσθηκαν 5 έγιναν αποδεκτές, ενώ για τις υπόλοιπες επιβλήθηκαν χρηματικά πρόστιμα συνολικού ύψους 13.400 ευρώ, 185 μέρες αφαίρεσης άδειας αλιείας σκάφους και 185 μέρες αφαίρεσης ατομικών αδειών αλιείας.
 
Ελεγχοι  στην αλιεία μεγάλων πελαγικών ψαριών, φωτογραφία: eurokinissi

Έξι κιλά πλαστικά απόβλητα βρήκαν στο στομάχι νεκρής φάλαινας στην Ινδονησία20-falaina
 
Μία φάλαινα φυσητήρας, η οποία βρέθηκε νεκρή μέσα σε ένα εθνικό πάρκο στην Ινδονησία, είχε μέσα στο στομάχι της σχεδόν έξι κιλά από πλαστικά απόβλητα, μεταξύ των οποίων και 115 πλαστικά κύπελλα, ανακοίνωσαν σήμερα αξιωματούχοι του πάρκου.
 
Η φάλαινα μήκους 9,5 μέτρων βρέθηκε στη θαλάσσια περιοχή κοντά στο νησί Κάποτα, τμήμα του Εθνικού Πάρκου Γουακατόμπι, στα νοτιοανατολικά του Σουλαουέζι, αναφέρει σε ανακοίνωσή του το πάρκο.
Όπως αναφέρει το zougla.gr, το πάρκο είναι δημοφιλές μεταξύ των δυτών λόγω της μεγάλης έκτασης υφάλων και της ποικιλομορφίας της θαλάσσιας ζωής, αναμεσά τους σαλάχια και φάλαινες.
 
Η αιτία θανάτου της δεν έγινε γνωστή, αλλά αξιωματούχοι του πάρκου βρήκαν πλαστικά μπουκάλια, σακούλες, σαγιονάρες και έναν σάκο με περισσότερα από 1.000 κομμάτια από κορδόνι μέσα στο στομάχι της.
 
Τον Ιούνιο, ο θάνατος ενός μαυροδέλφινου στην Ταϊλάνδη με 80 τεμάχια από πλαστικά απόβλητα στο στομάχι του συγκέντρωσε το ενδιαφέρον του διεθνούς Τύπου.
 
Η Κίνα, η Ινδονησία, οι Φιλιππίνες, το Βιετνάμ και η Ταϊλάνδη, ευθύνονται για μέχρι και το 60% των πλαστικών αποβλήτων που διαρρέουν στους ωκεανούς, σύμφωνα με έκθεση του 2015 της περιβαλλοντικής ΜΚΟ Ocean Conservancy και του Κέντρου Επιχειρήσεων και Περιβάλλοντος McKinsey.
 
Η Ινδονησία, η οποία στην κατάταξη έρχεται δεύτερη μετά την Κίνα στην έκθεση του 2015 για την κακοδιαχείριση των πλαστικών αποβλήτων από πληθυσμούς που ζουν κοντά σε παράκτιες περιοχές σε 192 χώρες, έχει δεσμευτεί ότι θα διαθέτει ένα δισεκατομμύριο δολάρια ετησίως για την μείωση των θαλάσσιων αποβλήτων κατά 70% μέχρι το 2025.

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

KRISSAIOS          Σύλλογος Ελεύθερων και Αυτόνομων Δυτών Νομού Φωκίδας
Ο σύλλογός μας καλεί τα μέλη του σε τακτική  γενική συνέλευση την Πέμπτη 22/11/2018 και ώρα 19:00 στο καφέ Μόστρα στην Ιτέα.Τέλη κυκλοφορίας για τα σκάφη ανω τον 7m.

Τέλη κυκλοφορίας οφείλουν να πληρώσουν εντός 7 ημερών στο Δημόσιο όλοι οι ιδιοκτήτες πλοίων αναψυχής μήκους άνω των 7 μέτρων καθώς επίσης και όσοι εκμεταλλεύονται τουριστικά πλοιάρια που εκτελούν ημερήσια δρομολόγια για σκοπούς αναψυχής.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το άρθρο δέκατο τρίτο του ν. 4211/2013 καθώς και με βάση μια πρόσφατα εκδοθείσα κοινή απόφαση του υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Φ. Κουβέλη και της υφυπουργού Οικονομικών Αικ. Παπανάτσιου:

1. Όσοι κατέχουν ιδιωτικά ή επαγγελματικά πλοία αναψυχής μήκους άνω των 7 μέτρων καθώς και όσοι εκμεταλλεύονται επαγγελματικά τουριστικά ημερόπλοια οφείλουν να καταβάλουν ειδικό τέλος υπέρ του Δημοσίου, το οποίο φέρει την ονομασία «Τέλος Πλοίων Αναψυχής και Ημερόπλοιων» (ΤΕΠΑΗ). Το ΤΕΠΑΗ επιβάλλεται για όλα τα εντός των ελληνικών χωρικών υδάτων προαναφερθέντα πλοία αναψυχής και επαγγελματικά τουριστικά ημερόπλοια, ανεξάρτητα από τη σημαία τους. Eξαιρούνται τα παροπλισμένα ή κατεσχεμένα σκάφη, τα «παραδοσιακά πλοία» και τα ευρισκόμενα σε κατάσταση ακινησίας, η οποία πιστοποιείται από την αρμόδια Λιμενική Αρχή.

2. Το ΤΕΠΑΗ ανέρχεται σε:
  • 16 ευρώ το μήνα ή 192 ευρώ το χρόνο για τα πλοία αναψυχής μήκους 7 – 8 μέτρων.
  • 25 ευρώ το μήνα ή 300 ευρώ το χρόνο για τα πλοία αναψυχής μήκους 8 – 10 μέτρων.
  • 33 ευρώ το μήνα ή 396 ευρώ το χρόνο για τα πλοία αναψυχής μήκους 10 – 12 μέτρων.
  • 8 ευρώ ανά μέτρο το μήνα ή 96 ευρώ ανά μέτρο το χρόνο για τα πλοία αναψυχής άνω των 12 μέτρων και τα τουριστικά ημερόπλοια.

Ειδικά για τα επαγγελματικά πλοία αναψυχής και τα τουριστικά ημερόπλοια, ισχύει έκπτωση 25%. Ετσι, για παράδειγμα, το ετήσιο τέλος για ένα ιδιωτικό πλοίο αναψυχής μήκους 12 μέτρων ανέρχεται σε 1.152 ευρώ (96 ευρώ ανά μέτρο Χ 12 μέτρα), ενώ για ένα επαγγελματικό πλοίο αναψυχής ή ένα τουριστικό ημερόπλοιο ίδιου μήκους, για το οποίο ισχύει έκπτωση 25%, το τέλος διαμορφώνεται στα 864 ευρώ {(1.152 ευρώ – (1.152 ευρώ Χ 25%)}.

3. Το ΤΕΠΑΗ καταβάλλεται για κάθε μήνα παραμονής στα ελληνικά χωρικά ύδατα. Η καταβολή διενεργείται πριν από την έναρξη του μήνα για τον οποίο οφείλεται το τέλος και δύναται να αφορά και περισσότερους του ενός μήνες.

4. Παρέχεται έκπτωση 25% στο οφειλόμενο ποσό στα επαγγελματικά πλοία αναψυχής και στα επαγγελματικά τουριστικά ημερόπλοια ολικού μήκους άνω των 12 μέτρων, υπό την προϋπόθεση της αποκλειστικής επαγγελματικής χρήσης, για το χρονικό διάστημα για το οποίο ζητείται η συγκεκριμένη έκπτωση.

* Παρέχεται περαιτέρω έκπτωση 20% στο οφειλόμενο ποσό, στα επαγγελματικά πλοία αναψυχής και στα επαγγελματικά τουριστικά ημερόπλοια ολικού μήκους άνω των 12 μέτρων και ανεξαρτήτως της σημαίας τους, εφόσον εισέρχονται και παραμένουν σε λιμένες της ελληνικής επικράτειας, κατά το τρέχον ημερολογιακό έτος και για όλη τη διάρκεια του έτους. Η έκπτωση χορηγείται με την προϋπόθεση της εφάπαξ καταβολής ή προκαταβολής του ετήσιου τέλους, για ολόκληρο το ημερολογιακό έτος.
* Παρέχεται έκπτωση 10% στο οφειλόμενο ποσό, στις περιπτώσεις εφάπαξ καταβολής για το συνολικό τρέχον έτος ή εφάπαξ προκαταβολής για το επόμενο ημερολογιακό έτος, τους μήνες Ιανουάριο του τρέχοντος ημερολογιακού έτους ή Δεκέμβριο προηγούμενου έτους αυτού που αφορά, αντίστοιχα.

ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΒΛΗΘΟΥΝ ΕΩΣ ΤΙΣ 26 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

Αλιείς, Θαλάσσιες χελώνες και Καρχαρίες

Ο σύλλογός μας σήμερα ήταν καλεσμένος από την περιβαλλοντική οργάνωση  MEDASSET - Μεσογειακός Σύνδεσμος για τη Σωτηρία των Θαλάσσιων Χελωνών 
Το πρόβλημα που εγκύπτει είναι η τυχαία συλλήψη  των διχτυών-φαντασμάτων σε πληθυσμούς θαλασσίων χελωνών και καρχαριών.Ο Κορινθιακός Κόλπος -ως μικρογραφία της Μεσογείου- υφίσταται τις επιπτώσεις των κακών αλιευτικών πρακτικών (υπεραλίευση, δίχτυα-φαντάσματα κλπ)
Έγινε προβολή βίντεο από την ανέλκυση διχτυών φαντασμάτων από μέλη του συλλόγου μας τα οποία δίχτυα είχαν σκεπάσει τον ύφαλο σαν κουρτίνα και δεν επέτρεπαν τα ψάρια να φτιάξουν τις φωλιές τους.
Παρέμβαση έκαναν οι κ.κ Δροσόπουλος Τάσος Πολυζώης Γιάννης και ο Αγγελόπουλος Δήμος από την Αλκυώνη.
Ανέλκυση άγκυρας

Μέλη του συλλόγου μας με την χρήση σάκων ανέλκυσης απομάκρυναν από το βυθό άγκυρα από μικρό βάθος επικίνδυνη για τους λουόμενους στην πλαζ βραχάκια στην Ιτέα.
«Αλιείς, Θαλάσσιες χελώνες και Καρχαρίες: Συμμαχία για Συμβίωση»

                                                     ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
                                                                                                                       5/11/2018 

                                          Με δύναμη από την…Πάτρα

                                       ξεκινούν ενημερωτικά workshops 

                                για το φαινόμενο της παρεμπίπτουσας αλιείας.


 Η Πάτρα αποτελεί τον πρώτο σταθμό σειράς ενημερωτικών workshops που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο του έργου «Αλιείς, Θαλάσσιες χελώνες και Καρχαρίες: Συμμαχία για Συμβίωση», με στόχο την ευρεία και σε βάθος ενημέρωση των αλιέων και άλλων εμπλεκόμενων φορέων πάνω στο πρόβλημα των τυχαίων συλλήψεων, που αποτελεί μία από τις κύριες απειλές για τη θαλάσσια βιοποικιλότητα, παγκοσμίως. Με τον όρο αυτό χαρακτηρίζονται τα φαινόμενα σύλληψης ή παγίδευσης στο αλιευτικό εργαλείο θαλασσίων οργανισμών που δεν αποτελούν αντικείμενο της αλιευτικής δραστηριότητας, όπως θαλασσοπούλια, θαλάσσιες χελώνες, θηλαστικά και καρχαρίες. Το έργο, που επικεντρώνει στις τυχαίες συλλήψεις θαλάσσιων χελωνών και καρχαριών, υλοποιείται από το MEDASSET – Μεσογειακός Σύνδεσμος για τη Σωτηρία των Θαλάσσιων Χελωνών, σε συνεργασία με την iSea και τη χρηματοδότηση του Πράσινου Ταμείου.

 Πιο συγκεκριμένα, το ενημερωτικό workshop θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 13 Νοεμβρίου 2018 και ώρα 9.30 στην αίθουσα εκδηλώσεων του πολυχώρου Αγορά Αργύρη, με την ευγενική χορηγία του Δήμου Πατρέων. Στην εκδήλωση θα παρουσιαστούν οι στόχοι και τα μέχρι τώρα αποτελέσματα του έργου, θα γίνει πρακτική επίδειξη αποπαγίδευσης θαλάσσιων οργανισμών από ενεργά και χαμένα αλιευτικά εργαλεία και χρήσης εφαρμογής για έξυπνα τηλέφωνα με στόχο τον περιορισμό του φαινομένου των τυχαίων συλλήψεων. Παράλληλα, εκπρόσωποι του έργου και της επιστημονικής κοινότητας θα εκθέσουν ειδικότερες πτυχές του προβλήματος, ενώ επαγγελματίες από τον χώρο των καταδύσεων θα εισφέρουν την εμπειρία τους μέσα από οπτικοακουστικό υλικό. Το workshop θα ολοκληρωθεί με ανοιχτή συζήτηση, στη διάρκεια της οποίας, μέσα από εποικοδομητική ανατροφοδότηση χρήσιμων δεδομένων και αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης σε σχέση με τη λειτουργία του αλιευτικού κλάδου, την καταγραφή των αντιλήψεων των ενδιαφερόμενων μερών, την ανάλυση των αλιευτικών πρακτικών που επικρατούν και τη συνεισφορά τους στις τυχαίες συλλήψεις θαλάσσιων χελωνών θα επιχειρηθεί η διαμόρφωση ενός Σχεδίου Δράσης που θα συμβάλει στην άμβλυνση του προβλήματος.
 Το έργο «Αλιείς, Θαλάσσιες χελώνες και Καρχαρίες: Συμμαχία για Συμβίωση» χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού προγράμματος του Πράσινου Ταμείου «Φυσικό Περιβάλλον και Καινοτόμες Δράσεις», Άξονας «Δράσεις Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος», Μέτρο «Καινοτόμες Δράσεις με τους Πολίτες», Προϋπολογισμός 49.690 ευρώ. Δικαιούχος: MEDASSET Ελλάς, Συνεργάτης: iSea. Με την ευγενική χορηγία του Δήμου Πατρέων.
 Το workshop της Πάτρας θα ακολουθήσουν αντίστοιχες δράσεις στα λιμάνια του Πειραιά, της Αλεξανδρούπολης, της Καβάλας και της Μηχανιώνας, που μαζί καλύπτουν πάνω από το 50% του αλιευτικού στόλου της χώρας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το έργο «Αλιείς, Θαλάσσιες χελώνες και Καρχαρίες: Συμμαχία για Συμβίωση» αποτελεί το πρώτο πρόγραμμα στην Ελλάδα που εφαρμόζει μια multi-taxa προσέγγιση για τις τυχαίες συλλήψεις θαλασσίων χελωνών και καρχαριών, καθώς και ένα από τα πρώτα στη Μεσόγειο.


Ενημερωτικό workshop στο πλαίσιο του έργου «Αλιείς, Θαλάσσιες χελώνες και Καρχαρίες: Συμμαχία για Συμβίωση»
Ημερομηνία: Τρίτη 13 Νοεμβρίου 2018
 Χώρος: Αγορά Αργύρη (αίθουσα εκδηλώσεων), Αγ. Ανδρέα 12, Πάτρα
                                                  
                                                          ΠΡΟΓΡΑΜΜA
 9.30-9.45 Εγγραφές

9.45-10.00 Έναρξη - καλωσόρισμα

10.00 -10.20 Παρουσίαση του έργου

10.20 -11.00 Το πρόβλημα του bycatch – γνωστές και άγνωστες πτυχές Ελεάνα Τουλουπάκη (MEDASSET) & Γιάννης Γιώβος (iSea), Ομάδα έργου
Δημήτρης Μουτόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής, Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Δυτικής Ελλάδας Τμήμα Τεχνολόγων Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών

11.00-11.45 Δίχτυα «φαντάσματα»…κι όμως υπάρχουν Ελεάνα Τουλουπάκη (MEDASSET) & Γιάννης Γιώβος (iSea), Ομάδα έργου

Γιώργος Παπαθεοδώρου, Καθηγητής Ωκεανογραφίας Τμήμα Γεωλογίας Πανεπιστήμιο Πατρών

Σταυρούλα Κορδέλλα, Υπ. Διδάκτορας Τμήμα Γεωλογίας Πανεπιστήμιο Πατρών Τάσος

Δροσόπουλος, Σύλλογος Δυτών Κρισσαίος

11.45-12.00 Διάλειμμα για καφέ 12.00-12.15 Πρακτικές λύσεις για τον περιορισμό του προβλήματος

12.15-13.30 Διαδραστικό, στρογγυλό τραπέζι


Δηλητηρίαση από φορμόλη στα ιχθυοτροφεία Πόρου!
Ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος για το αδίκημα της δηλητηρίασης πηγών και τροφίμων από τα ιχθυοτροφεία του Πόρου άσκησε η Εισαγγελία Πλημμελειοδικών Πειραιά, μετά από διετή έρευνα που διενήργησε με βάση τις καταγγελίες της Πρωτοβουλίας για την Προστασία του Θαλάσσιου Περιβάλλοντος του Πόρου.
Σύμφωνα με δελτίο τύπου της “Πρωτοβούλίας”, οι υπεύθυνοι της εταιρίας ΔΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ, που τον Ιούλιο του 2012 καταδικάστηκαν σε πολύμηνες ποινές φυλάκισης για την πολυετή υποβάθμιση του περιβάλλοντος του Πόρου, παραπέμπονται σε ανάκριση για κακουργηματική χρήση της καρκινογόνου ουσίας φορμόλης στις ίδιες μονάδες.
Όπως προέκυψε μετά από καταγγελία της «Πρωτοβουλίας» και έλεγχο των Επιθεωρητών Περιβάλλοντος, σε 2,5 μόλις χρόνια (στα οποία περιορίστηκε δειγματοληπτικά η έρευνα) στα ιχθυοτροφεία του Πόρου χρησιμοποιήθηκαν «συστηματικά και εκτεταμένα» 77 τόνοι φορμόλης, ποσότητα που αντιστοιχεί σε 1 κιλό φορμόλης, για κάθε 19 κιλά νόμιμης παραγωγής ψαριών.
Η εταιρία, όχι μόνον δεν δικαιολόγησε τη χρήση της φορμόλης σε τέτοια ποσότητα, αλλά σε διαδοχικούς ελέγχους πιάστηκε να λέει ψέματα ότι δήθεν σταμάτησε να τη χρησιμοποιεί. Το πλέον ανησυχητικό είναι ότι, παρά τις επίμονες αναφορές μας σε όλες τις συναρμόδιες υπηρεσίες, δεν έχει γίνει μέχρι σήμερα κανένας έλεγχος για να διαπιστωθεί αν η φορμόλη καταλήγει ακόμα (;) στο πιάτο μας (είναι χαρακτηριστικό ότι ο Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων – ΕΦΕΤ αρνείται να διεξάγει τους σχετικούς ελέγχους επικαλούμενος «αναρμοδιότητα»!). Ακόμα και αν η ανάγκη προστασίας του περιβάλλοντος του Πόρου δεν αποτελεί προτεραιότητα για τους αρμόδιους φορείς, δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να ισχύει το ίδιο για τη διερεύνηση ενός πιθανού διατροφικού σκανδάλου που αφορά σε εκατομμύρια Ελλήνων και Ευρωπαίων καταναλωτών. Ο έλεγχος για την κατάληξη φορμόλης στα ψάρια που είναι προς κατανάλωση είναι και επιβεβλημένος και εύκολος