1998-2018

1998-2018 20 ΧΡΟΝΙΑ ΖΩΗΣ 20 ΧΡΟΝΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ..ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ ΑΛΙΕΙΑΣ
Νομοθεσία

13/01/2014 Σύμφωνα με ενημερωτική επιστολή που έστειλε σήμερα ο ΣΕΚΑΠΛΑΣ προς τα μέλη του, στη γνώση του οποίου περιήλθε ατύπως το τελικό σχέδιο του νόμου «Τουριστικά πλοία αναψυχής και άλλες διατάξεις», καταργούνται όλες οι ερασιτεχνικές άδειες αλιείας, ατομικές και σκάφους.Πρόκειται για μια θετική εξέλιξη, που σε καμιά περίπτωση δεν θα οδηγήσει σε αύξηση της παράνομης ερασιτεχνικής αλιείας (όπως ισχυρίστηκαν μερικοί), μιας και οι όλες οι υπόλοιπες απαγορεύσεις και περιορισμοί της ισχύουσας νομοθεσίας παραμένουν!

Πιο συγκεκριμένα, ως προς την πώληση, την εμπορία, τα είδη, τις ποσότητες των αλιευμάτων, τα μέσα, τα αλιευτικά εργαλεία καθώς και των εποχικών και χρονικών περιορισμών, συνεχίζουν να ισχύουν οι ήδη γνωστές μας απαγορεύσεις, ιδιαίτερα αυστηρές, που ανέκαθεν ήταν ανεξάρτητες από τις ερασιτεχνικές άδειες αλιείας, ατομικές και σκάφους.Στις διαφοροποιήσεις του τελικού σχέδιου του νόμου «Τουριστικά πλοία αναψυχής και άλλες διατάξεις», περιλαμβάνεται και η κατάργηση του φόρου πολυτελείας για τα σκάφη, που είχε θεσμοθετηθεί με το ν. 3833/2010. Η κατάργηση αυτή ήταν αναμενόμενη, μιας και το Τέλος Παραμονής και Πλόων που επιβλήθηκε πρόσφατα, την προέβλεπε.Ακολουθεί αυτούσια η επιστολή του ΣΕΚΑΠΛΑΣ, που απέστειλε σήμερα (13/1/2014) προς τα μέλη του, ενημερώνοντάς τα για τις εξελίξεις ως προς το τελικό σχέδιο του νόμου «Τουριστικά πλοία αναψυχής και άλλες διατάξεις».Αγαπητοί συνάδελφοι,

1. Όπως σχετικά πρόσφατα σας είχαμε ενημερώσει το υπόψη σχέδιο νόμου είχε αναρτηθεί στο διαδίκτυο (www.opengov.gr) για δημόσια διαβούλευση.

2. Με την επιστολή μας αριθ. 116/13/ΕΤ/5-12-2013 που είχαμε στείλει στον Υπουργό Ναυτιλίας και Αιγαίου είχαμε διατυπώσει τις απόψεις μας, για τη βελτίωση του νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου που άμεσα ή έμμεσα σχετίζεται με την άσκηση των επαγγελματικών δραστηριοτήτων των μελών του Συνδέσμου μας. Οι απόψεις μας συνοδεύονταν από βάσιμη και επαρκή, κατά την άποψή μας, επιχειρηματολογία που βεβαίως αποσκοπούσε στην αποδοχή τους.

3. Η πιο πάνω επιστολή είχε κοινοποιηθεί σε όλα τα ανά την Επικράτεια μέλη μας.

4. Ήδη σε γνώση μας περιήλθε ατύπως το τελικό σχέδιο νόμου στο οποίο, σε σχέση με αυτό που είχε αναρτηθεί στο διαδίκτυο παρουσιάζει τις εξής, μεταξύ άλλων, διαφοροποιήσεις για τις οποίες ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε επιδείξει ο Σύνδεσμός μας και κατά την προσωπική συνάντηση που είχε αντιπροσωπεία μας με τον Υπουργό Ναυτιλίας και Αιγαίου κ. Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη αμέσως μετά την ανάληψη των καθηκόντων του.

4.1. Καταργείται η ατομική ερασιτεχνική άδεια αλιείας καθώς και η υποχρέωση εφοδιασμού του σκάφους ή των επιβαινόντων σε αυτό με την αντίστοιχη ερασιτεχνική άδεια για τη διενέργεια θαλάσσιας ερασιτεχνικής αλιείας, με την επιφύλαξη των απαγορεύσεων και περιορισμών της ισχύουσας νομοθεσίας ως προς την πώληση, την εμπορία, τα είδη, τις ποσότητες των αλιευμάτων, τα μέσα, τα αλιευτικά εργαλεία καθώς και των εποχικών και χρονικών περιορισμών και απαγορεύσεων.

Εξ αντιδιαστολής, από τα πιο πάνω προκύπτουν ότι παραμένουν σε ισχύ οι διατάξεις εκείνες που προβλέπουν τον εφοδιασμό με ατομική άδεια αλιείας του οποιουδήποτε προσώπου θα απασχολείται επαγγελματικά στην άσκηση της αλιείας καθώς και του σκάφους που θα χρησιμοποιεί. Με άλλα λόγια δεν καταργούνται οι ατομικές επαγγελματικές άδειες αλιείας ούτε οι άδειες σκαφών επαγγελματικής αλιείας.

Υπενθυμίζεται ότι οι ατομικές άδειες αλιείας προβλέπονται από τις, αστυνομικής φύσεως, διατάξεις των «Γενικών» Κανονισμών Λιμένων της κάθε Λιμενικής Αρχής της χώρας μας ενώ οι άδειες αλιείας σκαφών από το β.δ. 666/1966 και το π.δ. 373/1985.

4.2. Καταργείται ο φόρος πολυτελείας που είχε θεσμοθετηθεί με την περίπτωση ιγ) της παραγράφου 4 του άρθρου 17 του ν. 3833/2010 και επιβαλλόταν, κατά ποσοστό 10% επί της φορολογητέας αξίας, όπως αυτή διαμορφώνεται από τα άρθρα 19 και 20 του ν. 2859/2000 (ΦΕΚ 248 Α΄), στα πλοία αναψυχής άνω των 7,50 μέτρων ή άνω των 100 χιλιόγραμμων για τα συμβατικά φουσκωτά.

4.3. Καταργούνται οι διατάξεις του άρθρου 64 του Ν. 3842/2010 (Α’ 58) δηλ. ο ειδικός φόρος ιδιωτικών πλοίων αναψυχής που αρχικά θεσμοθετήθηκε με το ν. 3790/2009 (ΦΕΚ 143 Α΄)

4.4. Το κριτήριο του ολικού μήκους (άνω των επτά μέτρων) δεν διαφοροποιείται σε σχέση με το ισχύον σήμερα νομικό καθεστώς (ν. 2743/1999).

4.5. Επιτρέπεται, υπό προϋποθέσεις (π.χ. μη παροχή απαλλαγών από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, τον Φ.Π.Α., τους δασμούς ή επιβαρύνσεις καυσίμων και λιπαντικών) η σύναψη σύμβασης ολικής ναύλωσης για τα ιδιωτικά πλοία αναψυχής.

4.6. Επιτρέπεται η ανέλκυση στην ξηρά και η καθέλκυση στη θάλασσα των πλοίων αναψυχής (άνω των επτά μέτρων) και των μικρών σκαφών (έως και επτά μέτρων) χωρίς να απαιτείται αντίστοιχη άδεια από τη Λιμενική Αρχή.

5. Για κάθε περαιτέρω εξέλιξη σχετική με το νομοσχέδιο (κατάθεση στη Βουλή των Ελλήνων, συζήτηση/επεξεργασία στην Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου κ.λπ.) θα σας ενημερώσουμε με νεότερη επιστολή μας.Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

Για το Δ.Σ./ΣΕΚΑΠΛΑΣ-ΠΕΕΥΟ Πρόεδρος                                                    Ο Γενικός Γραμματέας

Γεώργιος Κρανίτης                                            Γεώργιος Βαλιανάτος


Πηγή thalassa Media

Δεν υπάρχουν σχόλια: