1998-2018

1998-2018 20 ΧΡΟΝΙΑ ΖΩΗΣ 20 ΧΡΟΝΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ..Ίδρυση Ενάλιων Επισκέψιμων Αρχαιολογικών Χώρων-ΣΤΟΝ ΚΡΙΣΣΑΙΟ ΚΟΛΠΟ ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ;


Ίδρυση Ενάλιων Επισκέψιμων Αρχαιολογικών Χώρων

Αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΑΧΦ41/176862/94489/11963/5535/13 (ΦΕΚ – 2489 Β/3-10-2013): Ίδρυση Ενάλιων Επισκέψιμων Αρχαιολογικών Χώρων -όροι, προϋποθέσεις λειτουργίας και επιτρεπόμενες δραστηριότητες εντός αυτών, σε θαλάσσιες περιο­χές της Μεθώνης και του κηρυγμένου αρχαιολογι­κού χώρου του κόλπου Ναυαρίνου, Δήμου Πύλου-Νέ-στορος, Περιφέρειας Πελοποννήσου.


ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ - ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 11 του ν. 3409/2005 «Καταδύσεις Αναψυ­χής και άλλες διατάξεις» (Α΄ 273), όπως η παράγραφος 1 αυτού συμπληρώθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 44 του ν. 4179/2013 (Α΄ 175) και ισχύει.
β) Του άρθρου 29Α του ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (Α΄ 137) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
γ) Του ν. 3028/2002 «Για την Προστασία των Αρχαιο­τήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς» (Α΄ 153), ιδίως το άρθρο 15.
δ) Του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοί­κησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α΄ 87).
ε) Του Κώδικα Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου, που κυρώ­θηκε με το άρθρο μόνον του ν.δ. 187/1973 (Α΄ 261), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
στ) Tου π.δ. 191/2003 «Οργανισμός Υπουργείου Πολι­τισμού» (Α΄ 146).
ζ) Tου π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (Α΄ 98).
η) Του π.δ. 118/2013 «Περί της ίδρυσης Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού» (Α΄ 152).
θ) Του π.δ. 119/2013 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 153).
2. Την υπ’ αρ. ΥΠΠΟ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ41/11228/1865/09-02-2004 Κ.Υ.Α. Υπουργών Γεωργίας, Πολιτισμού και Εμπορικής Ναυτιλίας «Καθορισμός όρων αγκυροβολίας και άσκησης της αλιείας και της υποβρύχιας δραστηρι­ότητας με αναπνευστικές συσκευές κατ’ εφαρμογή του άρθρου 15, παρ. 2, του ν. 3028/2002 «Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κλη­ρονομιάς» (Β’ 336).
3. Το υπ’ αρ. Φ4/4-4/4799/24-9-2012 έγγραφο της Εφο­ρείας Εναλίων Αρχαιοτήτων.
4. Το υπ’ αρ. 09/15-3-2013 εισηγητικό σημείωμα της Διεύθυνσης Γενικής Αστυνόμευσης και Κανονισμών Λι­μένων του Υ.Ν.Α.
5. Την ομόφωνη γνωμοδότηση του Κεντρικού Αρχαι­ολογικού Συμβουλίου, όπως διατυπώθηκε στην υπ’ αρ. 13/9-4-2013 Συνεδρία του.
6. Το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκύπτει δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:Εγκρίνεται η ίδρυση Ενάλιων Επισκέψιμων Αρχαιολο­γικών Χώρων και καθορίζονται οι όροι, προϋποθέσεις λειτουργίας και οι επιτρεπόμενες δραστηριότητες εντός αυτών, σε θαλάσσιες περιοχές της Μεθώνης και του κη­ρυγμένου αρχαιολογικού χώρου του κόλπου Ναυαρίνου, Δήμου Πύλου-Νέστορος, Περιφέρειας Πελοποννήσου, ως ακολούθως:

Άρθρο 1


Επισκέψιμοι ενάλιοι αρχαιολογικοί χώροι
1. Χαρακτηρίζονται ως επισκέψιμοι από το κοινό για τη διενέργεια υποβρύχιας επισκόπησης οι εξής κηρυγμένοι ενάλιοι αρχαιολογικοί χώροι:
(Α) Ο θαλάσσιος χώρος εντός του κηρυγμένου ενάλιου αρχαιολογικού χώρου του Κόλπου του Ναυαρίνου (υπ’ αρ. 15794/19-12-1961 Υ.Α.) (Β΄ 35), που συμπεριλαμβάνει το ναυάγιο του δεξαμενόπλοιου Irene Serenade (φ: 36˚ 55΄ 95΄΄ Β και λ: 21˚ 40΄ 60΄΄ Α) και ζώνη πλάτους 150 μέτρων περιμετρικά αυτού.
(Β) Ο κηρυγμένος ενάλιος αρχαιολογικός χώρος πλησίον της νήσου Σαπιέντζα στην άκρα Σπίθα, όπως ορίζεται με την υπ’ αρ. ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/28260/1725/30-9-1998 Υ.Α. (Β΄ 1182).
2. Οι ανωτέρω επισκέψιμοι ενάλιοι αρχαιολογικοί χώ­ροι λειτουργούν ως «υποβρύχια μουσεία», κατά την έν­νοια της παραγράφου 1 του άρθρου 11 του ν. 3409/2005, όπως ισχύει.


3. Η διαχείρισή τους και η αρμοδιότητα παραχώρησης δικαιωμάτων επ’ αυτών ανήκει στο Υπουργείο Πολιτι­σμού και Αθλητισμού, ύστερα από γνώμη του αρμοδίου Συμβουλίου.

Άρθρο 2
Επιτρεπόμενες δραστηριότητες


1. Στους επισκέψιμους ενάλιους αρχαιολογικούς χώ­ρους του προηγούμενου άρθρου επιτρέπονται: η καθο­δηγούμενη κατάδυση των επισκεπτών για επισκόπηση του βυθού με ή χωρίς τη χρήση αυτόνομων αναπνευ­στικών συσκευών και μέχρι το μέγιστο βάθος των 40 μέτρων, η ερασιτεχνική φωτογράφηση στο πλαίσιο της καθοδηγούμενης κατάδυσης, η επισκόπηση του βυθού με σκάφη διαφανούς πυθμένα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της ισχύουσας νομοθεσίας, κα­θώς και η πάσης φύσεως επιστημονική έρευνα για την οποία απαιτείται απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, μετά από γνώμη του αρμοδίου Συμ­βουλίου.


2. Η εποπτεία των επισκέψεων στους παραπάνω ενά­λιους αρχαιολογικούς χώρους περιλαμβανομένης και της συνοδείας από δύτες φύλακες αρχαιοτήτων ή δύτες αρχαιολόγους, στο πλαίσιο της καθοδηγούμενης κατά­δυσης, ανήκει στην Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.
Άρθρο 3

Προϋποθέσεις καθοδηγούμενης κατάδυσης1. Οι περιηγήσεις υποβρύχιας επισκόπησης στους επι­σκέψιμους ενάλιους αρχαιολογικούς χώρους θα γίνονται από και προς προεπιλεγμένα και κατάλληλα προστα­τευμένα χερσαία σημεία απόπλου και κατάπλου, όπου θα υπάρχει φυλάκιο στέγασης ελεγκτικού προσωπικού. Το εν λόγω προσωπικό στο πλαίσιο των αρμοδιοτή­των του, τόσο κατά την προσέλευση όσο και κατά την επιστροφή των επισκεπτών από την περιήγηση στους επισκέψιμους ενάλιους αρχαιολογικούς χώρους, δύναται να προβαίνει σε έλεγχο σε οποιονδήποτε επισκέπτη ή στον εξοπλισμό και τις τυχόν αποσκευές αυτού.


2. Κατά τη διενέργεια των περιηγήσεων απαγορεύεται τα σκάφη μεταφοράς των επισκεπτών να προσεγγίζουν άλλο χερσαίο σημείο, πλην του φυλασσόμενου σημείου απόπλου και κατάπλου.


3. Η καθοδηγούμενη κατάδυση των επισκεπτών στους ανωτέρω ενάλιους αρχαιολογικούς χώρους διενεργείται από παροχείς καταδυτικών υπηρεσιών οργανωμένης-καθοδηγούμενης κατάδυσης, με τη συνοδεία δυτών φυ­λάκων αρχαιοτήτων ή δυτών αρχαιολόγων, που έχουν τύχει του ελέγχου και της πιστοποίησης της Εφορείας Εναλίων Αρχαιοτήτων, σύμφωνα με τη νόμιμη διαδικασία, και δεν έχουν καταδικαστεί για ποινικά αδικήματα ή για το αδίκημα της αρχαιοκαπηλίας.
Άρθρο 4


Μη επιτρεπόμενες δραστηριότητες. ΕξαιρέσειςΣτους επισκέψιμους ενάλιους αρχαιολογικούς χώρους του άρθρου 1 της παρούσας δεν επιτρέπεται:
α. Οποιαδήποτε επέμβαση στον πυθμένα και στα εκεί υπάρχοντα εν γένει αντικείμενα, καθώς και η απομάκρυν­ση οποιουδήποτε αντικειμένου. Αντίθετα, είναι δυνατή η σήμανση και διευθέτηση των υποβρύχιων διαδρομών προς ανάδειξη των υποβρύχιων αξιοθέατων, η πόντιση ναύδετων πρόσδεσης των εντός των επισκέψιμων ενά­λιων χώρων νόμιμα εισερχόμενων σκαφών και η πόντιση οριοδεικτικών σημαντήρων ή φωτοσημαντήρων, υπό την έγκριση και την επίβλεψη της Εφορείας Εναλίων Αρχαιο­τήτων, καθώς και την έγκριση των λοιπών συναρμόδιων Υπηρεσιών, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.β. Οποιαδήποτε μορφή αλιείας ή άλλης υποβρύχι­ας δραστηριότητας, όπως προβλέπεται στην υπ’ αρ. ΥΠΠΟ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ41/11228/1865/9-2-2004 Κ.Υ.Α. (Β΄ 336), πλην των αναφερομένων στο άρθρο 2 παρ. 1 και στην περίπτωση α΄ του παρόντος άρθρου, των επισκέ­ψεων υποβρύχιας επισκόπησης και της επιστημονικής έρευνας, ενώ κατά τη διάρκεια υποβρύχιας ανασκαφι­κής έρευνας θα διακόπτεται προσωρινά η δυνατότητα επίσκεψης των συγκεκριμένων ενάλιων αρχαιολογικών χώρων.γ. Η αγκυροβολία, πλην της πρόσδεσης σε μόνιμα ναύδετα, που θα είναι τοποθετημένα σε συγκεκριμένα σημεία των καταδυτικών διαδρομών.

Άρθρο 5
Παραβάσεις


Οι παραβάτες της παρούσας πληρούν την αντικειμενι­κή υπόσταση και τιμωρούνται, σύμφωνα με τα προβλε­πόμενα στο άρθρο 66 του ν. 3028/2002. Επιβάλλονται, επίσης, σ’ αυτούς και οι κυρώσεις του άρθρου 157 του Κώδικα Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου (ν.δ. 187/1973).

Άρθρο 6

Δυνατότητα κατάρτισης προγραμματικών συμβάσεων πολιτισμικής ανάπτυξης

Το δικαίωμα για την, εντός των επισκέψιμων ενάλι­ων αρχαιολογικών χώρων του άρθρου 1 της παρούσας, εκτέλεση έργων και προγραμμάτων ανάπτυξης, καθώς και τα ζητήματα οργάνωσης, διαχείρισης, επίβλεψης και εκμετάλλευσης των επιτρεπόμενων στους χώρους αυτούς δραστηριοτήτων και οποιαδήποτε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια, κατ’ εφαρμογή των ρυθμίσεων των προηγούμενων άρθρων, είναι δυνατόν να αποτελούν αντικείμενο προγραμματικών συμβάσεων πολιτισμικής ανάπτυξης κατ’ εφαρμογή της παρ. 5 του άρθρου 100 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87) και της παρ. 1 του άρθρου 11 ν. 3409/2005, όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 44 του ν. 4179/2013 (Α΄ 175).

Άρθρο 7

Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


Η εφορία ενάλιων αρχαιοτήτων ξαφνικά ανακάλυψε ότι θα υπάρξει τουριστική ανάπτυξη μέσα από την ελεγχόμενη κατάδυση σε ενάλιους αρχαιολογικούς χώρους. Ήδη έχουμε ζητήσει να επιτραπεί η κατάδυση στα νησάκια Αι-Γιώργης Αψιφιά και Παναγία στο Γαλαξίδι αλλά η απάντηση ήταν αρνητική λόγω αρχαιολογικών ευρημάτων όπως μας απάντησαν και ούτε καν ήρθαν για επανέλεγχο όπως τους ζητήσαμε. Όπως θα διαβάσετε όμως παραπάνω σε άλλα μέρη θα επιτραπεί η κατάδυση ΑΛΛΑ ΤΕΛΙΚΑ ΑΛΛΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΚΕΙ ΚΑΙ ΑΛΛΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΔΩ ( ΚΡΙΣΣΑΙΟΣ ΚΟΛΠΟΣ) ΚΡΙΜΑ ΚΑΙ ΑΔΙΚΟ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΝΟΜΟ ΑΥΤΑ  ΠΟΥ ΣΕ ΑΛΛΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΝΑ ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΕΔΩ ΑΠΕΡΙΣΚΕΠΤΑ Η ΕΣΚΕΜΜΕΝΑ ΝΑ ΑΠΑΓΟΡΕΥΟΝΤΑΙ.Δεν υπάρχουν σχόλια: