1998-2021

1998-2021 23 ΧΡΟΝΙΑ ΖΩΗΣ 23 ΧΡΟΝΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ..ΤΕΧΝΗΤΟΣ ΥΦΑΛΟΣ ΣΤΟΝ ΚΡΙΣΣΑΙΟ ΚΟΛΠΟ

      Πριν από δύο χρόνια ο Σύλλογος Ελεύθερων και Αυτόνομων Δυτών Ν.Φωκίδας <<ΚΡΙΣΣΑΙΟΣ>> πρότεινε στους Αλιευτικούς Συλλόγους του νομού μας την κατασκευή ενός τεχνητού υφάλου στην περιοχή του όρμου Κοντίνεβας και η ομόφωνη απόφαση όλων ήταν θετική. Θα επαναλάβω το πόσο σημαντική είναι η κατασκευή του Υφάλου για την ιχθυοποικιλότητα τα ιχθυοαποθέματα του Κρισσαίου κόλπου και την δημιουργία ενός μοναδικού πόλου έλξης για την μελέτη της υποθαλάσσιας πανίδας της περιοχής και της ελεγχόμενης κατάδυσης σε αυτό τον υπέροχο χώρο. Σε αυτό το άρθρο θα αναφερθώ στα στάδια της μελέτης κατασκευής του υφάλου. 
     Σκοπός της μελέτης της περιοχής για την εγκατάσταση του ΤΥ είναι ο προσδιορισμός της ποιότητας των ιζημάτων του θαλάσσιου πυθμένα ο οποίος αποτελεί το υπόβαθρο της στερέωσης του ΤΥ.
     Η μελέτη περιλαμβάνει λεπτομερή βαθυμετρική και μορφολογική αποτύπωση της επιφάνειας του πυθμένα ώστε να εντοπιστούν και να χαρτογραφηθούν η κατανομή της βενθικής μακροπανίδας (Ποσειδώνια) καθώς και πιθανών εμποδίων ή αντικειμένων τα οποία βρίσκονται στην επιφάνεια του πυθμένα της περιοχής. Ήδη ο σύλλογος δυτών του νομού μας  έχει προβεί σε απομάκρυνση διχτύων από την συγκεκριμένη περιοχή και συνεχίζει. Επίσης η μελέτη περιλαμβάνει λεπτομερή διερεύνηση των υποστρωμάτων του πυθμένα ώστε να προσδιοριστούν η δομή και ο χαρακτήρας των ιζημάτων. Τέλος στα πλαίσια της μελέτης θα γίνουν αντιπροσωπευτικές δειγματοληψίες ιζημάτων τα οποία θα αναλυθούν εργαστηριακά σε ότι αφορά την κοκκομετρία και τους γεωτεχνικούς δείκτες τους (Διατμητική αντοχή, περιεκτικότητα νερού, υγρή πυκνότητα και δείκτη συμπιεστότητας).
      Η μελέτη της περιοχής θα αποτελείται από τα παρακάτω στάδια:

Εργασίες πεδίου

  1. Βαθυμετρική αποτύπωση του πυθμένα
  2. Μορφολογική αποτύπωση της επιφάνειας του πυθμένα
  3. Έρευνα των υποστρωμάτων του πυθμένα
  4. Εκτίμηση ταχύτητας ιζηματογένεσης
  5. Δειγματοληψία επιφανειακών ιζημάτων

Εργασίες γραφείου  

  1. Ερμηνεία των γεωφυσικών δεδομένων
  2. Αποτύπωση των δεδομένων σε χάρτες
  3. Κοκκομετρική ανάλυση των ιζημάτων και μέτρηση γεωτεχνικών δεικτών
  4. Σύνταξη τελικής τεχνικής έκθεσης.

       Ο κρατικός φορέας ο οποίος είναι υπεύθυνος για την μελέτη εγκατάστασης του Τεχνητού Υφάλου είναι το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.). Ελπίζω η κοινή βούληση των κατοίκων του τόπου μας και η συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς να φέρει αποτελέσματα το συντομότερο δυνατό.

Τάσος Ι. Δροσόπουλος
Φυσικός- Β. Εκπαιδευτής Αυτόνομης Κατάδυσης