1998-2021

1998-2021 23 ΧΡΟΝΙΑ ΖΩΗΣ 23 ΧΡΟΝΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ..Ίδρυση Ενάλιων Επισκέψιμων Αρχαιολογικών Χώρων-ΣΤΟΝ ΚΡΙΣΣΑΙΟ ΚΟΛΠΟ ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ;


Ίδρυση Ενάλιων Επισκέψιμων Αρχαιολογικών Χώρων

Αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΑΧΦ41/176862/94489/11963/5535/13 (ΦΕΚ – 2489 Β/3-10-2013): Ίδρυση Ενάλιων Επισκέψιμων Αρχαιολογικών Χώρων -όροι, προϋποθέσεις λειτουργίας και επιτρεπόμενες δραστηριότητες εντός αυτών, σε θαλάσσιες περιο­χές της Μεθώνης και του κηρυγμένου αρχαιολογι­κού χώρου του κόλπου Ναυαρίνου, Δήμου Πύλου-Νέ-στορος, Περιφέρειας Πελοποννήσου.


ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ - ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 11 του ν. 3409/2005 «Καταδύσεις Αναψυ­χής και άλλες διατάξεις» (Α΄ 273), όπως η παράγραφος 1 αυτού συμπληρώθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 44 του ν. 4179/2013 (Α΄ 175) και ισχύει.
β) Του άρθρου 29Α του ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (Α΄ 137) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
γ) Του ν. 3028/2002 «Για την Προστασία των Αρχαιο­τήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς» (Α΄ 153), ιδίως το άρθρο 15.
δ) Του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοί­κησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α΄ 87).
ε) Του Κώδικα Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου, που κυρώ­θηκε με το άρθρο μόνον του ν.δ. 187/1973 (Α΄ 261), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
στ) Tου π.δ. 191/2003 «Οργανισμός Υπουργείου Πολι­τισμού» (Α΄ 146).
ζ) Tου π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (Α΄ 98).
η) Του π.δ. 118/2013 «Περί της ίδρυσης Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού» (Α΄ 152).
θ) Του π.δ. 119/2013 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 153).
2. Την υπ’ αρ. ΥΠΠΟ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ41/11228/1865/09-02-2004 Κ.Υ.Α. Υπουργών Γεωργίας, Πολιτισμού και Εμπορικής Ναυτιλίας «Καθορισμός όρων αγκυροβολίας και άσκησης της αλιείας και της υποβρύχιας δραστηρι­ότητας με αναπνευστικές συσκευές κατ’ εφαρμογή του άρθρου 15, παρ. 2, του ν. 3028/2002 «Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κλη­ρονομιάς» (Β’ 336).
3. Το υπ’ αρ. Φ4/4-4/4799/24-9-2012 έγγραφο της Εφο­ρείας Εναλίων Αρχαιοτήτων.
4. Το υπ’ αρ. 09/15-3-2013 εισηγητικό σημείωμα της Διεύθυνσης Γενικής Αστυνόμευσης και Κανονισμών Λι­μένων του Υ.Ν.Α.
5. Την ομόφωνη γνωμοδότηση του Κεντρικού Αρχαι­ολογικού Συμβουλίου, όπως διατυπώθηκε στην υπ’ αρ. 13/9-4-2013 Συνεδρία του.
6. Το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκύπτει δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:Εγκρίνεται η ίδρυση Ενάλιων Επισκέψιμων Αρχαιολο­γικών Χώρων και καθορίζονται οι όροι, προϋποθέσεις λειτουργίας και οι επιτρεπόμενες δραστηριότητες εντός αυτών, σε θαλάσσιες περιοχές της Μεθώνης και του κη­ρυγμένου αρχαιολογικού χώρου του κόλπου Ναυαρίνου, Δήμου Πύλου-Νέστορος, Περιφέρειας Πελοποννήσου, ως ακολούθως:

Άρθρο 1


Επισκέψιμοι ενάλιοι αρχαιολογικοί χώροι
1. Χαρακτηρίζονται ως επισκέψιμοι από το κοινό για τη διενέργεια υποβρύχιας επισκόπησης οι εξής κηρυγμένοι ενάλιοι αρχαιολογικοί χώροι:
(Α) Ο θαλάσσιος χώρος εντός του κηρυγμένου ενάλιου αρχαιολογικού χώρου του Κόλπου του Ναυαρίνου (υπ’ αρ. 15794/19-12-1961 Υ.Α.) (Β΄ 35), που συμπεριλαμβάνει το ναυάγιο του δεξαμενόπλοιου Irene Serenade (φ: 36˚ 55΄ 95΄΄ Β και λ: 21˚ 40΄ 60΄΄ Α) και ζώνη πλάτους 150 μέτρων περιμετρικά αυτού.
(Β) Ο κηρυγμένος ενάλιος αρχαιολογικός χώρος πλησίον της νήσου Σαπιέντζα στην άκρα Σπίθα, όπως ορίζεται με την υπ’ αρ. ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/28260/1725/30-9-1998 Υ.Α. (Β΄ 1182).
2. Οι ανωτέρω επισκέψιμοι ενάλιοι αρχαιολογικοί χώ­ροι λειτουργούν ως «υποβρύχια μουσεία», κατά την έν­νοια της παραγράφου 1 του άρθρου 11 του ν. 3409/2005, όπως ισχύει.


3. Η διαχείρισή τους και η αρμοδιότητα παραχώρησης δικαιωμάτων επ’ αυτών ανήκει στο Υπουργείο Πολιτι­σμού και Αθλητισμού, ύστερα από γνώμη του αρμοδίου Συμβουλίου.

Άρθρο 2
Επιτρεπόμενες δραστηριότητες


1. Στους επισκέψιμους ενάλιους αρχαιολογικούς χώ­ρους του προηγούμενου άρθρου επιτρέπονται: η καθο­δηγούμενη κατάδυση των επισκεπτών για επισκόπηση του βυθού με ή χωρίς τη χρήση αυτόνομων αναπνευ­στικών συσκευών και μέχρι το μέγιστο βάθος των 40 μέτρων, η ερασιτεχνική φωτογράφηση στο πλαίσιο της καθοδηγούμενης κατάδυσης, η επισκόπηση του βυθού με σκάφη διαφανούς πυθμένα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της ισχύουσας νομοθεσίας, κα­θώς και η πάσης φύσεως επιστημονική έρευνα για την οποία απαιτείται απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, μετά από γνώμη του αρμοδίου Συμ­βουλίου.


2. Η εποπτεία των επισκέψεων στους παραπάνω ενά­λιους αρχαιολογικούς χώρους περιλαμβανομένης και της συνοδείας από δύτες φύλακες αρχαιοτήτων ή δύτες αρχαιολόγους, στο πλαίσιο της καθοδηγούμενης κατά­δυσης, ανήκει στην Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.
Άρθρο 3

Προϋποθέσεις καθοδηγούμενης κατάδυσης1. Οι περιηγήσεις υποβρύχιας επισκόπησης στους επι­σκέψιμους ενάλιους αρχαιολογικούς χώρους θα γίνονται από και προς προεπιλεγμένα και κατάλληλα προστα­τευμένα χερσαία σημεία απόπλου και κατάπλου, όπου θα υπάρχει φυλάκιο στέγασης ελεγκτικού προσωπικού. Το εν λόγω προσωπικό στο πλαίσιο των αρμοδιοτή­των του, τόσο κατά την προσέλευση όσο και κατά την επιστροφή των επισκεπτών από την περιήγηση στους επισκέψιμους ενάλιους αρχαιολογικούς χώρους, δύναται να προβαίνει σε έλεγχο σε οποιονδήποτε επισκέπτη ή στον εξοπλισμό και τις τυχόν αποσκευές αυτού.


2. Κατά τη διενέργεια των περιηγήσεων απαγορεύεται τα σκάφη μεταφοράς των επισκεπτών να προσεγγίζουν άλλο χερσαίο σημείο, πλην του φυλασσόμενου σημείου απόπλου και κατάπλου.


3. Η καθοδηγούμενη κατάδυση των επισκεπτών στους ανωτέρω ενάλιους αρχαιολογικούς χώρους διενεργείται από παροχείς καταδυτικών υπηρεσιών οργανωμένης-καθοδηγούμενης κατάδυσης, με τη συνοδεία δυτών φυ­λάκων αρχαιοτήτων ή δυτών αρχαιολόγων, που έχουν τύχει του ελέγχου και της πιστοποίησης της Εφορείας Εναλίων Αρχαιοτήτων, σύμφωνα με τη νόμιμη διαδικασία, και δεν έχουν καταδικαστεί για ποινικά αδικήματα ή για το αδίκημα της αρχαιοκαπηλίας.
Άρθρο 4


Μη επιτρεπόμενες δραστηριότητες. ΕξαιρέσειςΣτους επισκέψιμους ενάλιους αρχαιολογικούς χώρους του άρθρου 1 της παρούσας δεν επιτρέπεται:
α. Οποιαδήποτε επέμβαση στον πυθμένα και στα εκεί υπάρχοντα εν γένει αντικείμενα, καθώς και η απομάκρυν­ση οποιουδήποτε αντικειμένου. Αντίθετα, είναι δυνατή η σήμανση και διευθέτηση των υποβρύχιων διαδρομών προς ανάδειξη των υποβρύχιων αξιοθέατων, η πόντιση ναύδετων πρόσδεσης των εντός των επισκέψιμων ενά­λιων χώρων νόμιμα εισερχόμενων σκαφών και η πόντιση οριοδεικτικών σημαντήρων ή φωτοσημαντήρων, υπό την έγκριση και την επίβλεψη της Εφορείας Εναλίων Αρχαιο­τήτων, καθώς και την έγκριση των λοιπών συναρμόδιων Υπηρεσιών, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.β. Οποιαδήποτε μορφή αλιείας ή άλλης υποβρύχι­ας δραστηριότητας, όπως προβλέπεται στην υπ’ αρ. ΥΠΠΟ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ41/11228/1865/9-2-2004 Κ.Υ.Α. (Β΄ 336), πλην των αναφερομένων στο άρθρο 2 παρ. 1 και στην περίπτωση α΄ του παρόντος άρθρου, των επισκέ­ψεων υποβρύχιας επισκόπησης και της επιστημονικής έρευνας, ενώ κατά τη διάρκεια υποβρύχιας ανασκαφι­κής έρευνας θα διακόπτεται προσωρινά η δυνατότητα επίσκεψης των συγκεκριμένων ενάλιων αρχαιολογικών χώρων.γ. Η αγκυροβολία, πλην της πρόσδεσης σε μόνιμα ναύδετα, που θα είναι τοποθετημένα σε συγκεκριμένα σημεία των καταδυτικών διαδρομών.

Άρθρο 5
Παραβάσεις


Οι παραβάτες της παρούσας πληρούν την αντικειμενι­κή υπόσταση και τιμωρούνται, σύμφωνα με τα προβλε­πόμενα στο άρθρο 66 του ν. 3028/2002. Επιβάλλονται, επίσης, σ’ αυτούς και οι κυρώσεις του άρθρου 157 του Κώδικα Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου (ν.δ. 187/1973).

Άρθρο 6

Δυνατότητα κατάρτισης προγραμματικών συμβάσεων πολιτισμικής ανάπτυξης

Το δικαίωμα για την, εντός των επισκέψιμων ενάλι­ων αρχαιολογικών χώρων του άρθρου 1 της παρούσας, εκτέλεση έργων και προγραμμάτων ανάπτυξης, καθώς και τα ζητήματα οργάνωσης, διαχείρισης, επίβλεψης και εκμετάλλευσης των επιτρεπόμενων στους χώρους αυτούς δραστηριοτήτων και οποιαδήποτε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια, κατ’ εφαρμογή των ρυθμίσεων των προηγούμενων άρθρων, είναι δυνατόν να αποτελούν αντικείμενο προγραμματικών συμβάσεων πολιτισμικής ανάπτυξης κατ’ εφαρμογή της παρ. 5 του άρθρου 100 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87) και της παρ. 1 του άρθρου 11 ν. 3409/2005, όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 44 του ν. 4179/2013 (Α΄ 175).

Άρθρο 7

Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


Η εφορία ενάλιων αρχαιοτήτων ξαφνικά ανακάλυψε ότι θα υπάρξει τουριστική ανάπτυξη μέσα από την ελεγχόμενη κατάδυση σε ενάλιους αρχαιολογικούς χώρους. Ήδη έχουμε ζητήσει να επιτραπεί η κατάδυση στα νησάκια Αι-Γιώργης Αψιφιά και Παναγία στο Γαλαξίδι αλλά η απάντηση ήταν αρνητική λόγω αρχαιολογικών ευρημάτων όπως μας απάντησαν και ούτε καν ήρθαν για επανέλεγχο όπως τους ζητήσαμε. Όπως θα διαβάσετε όμως παραπάνω σε άλλα μέρη θα επιτραπεί η κατάδυση ΑΛΛΑ ΤΕΛΙΚΑ ΑΛΛΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΚΕΙ ΚΑΙ ΑΛΛΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΔΩ ( ΚΡΙΣΣΑΙΟΣ ΚΟΛΠΟΣ) ΚΡΙΜΑ ΚΑΙ ΑΔΙΚΟ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΝΟΜΟ ΑΥΤΑ  ΠΟΥ ΣΕ ΑΛΛΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΝΑ ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΕΔΩ ΑΠΕΡΙΣΚΕΠΤΑ Η ΕΣΚΕΜΜΕΝΑ ΝΑ ΑΠΑΓΟΡΕΥΟΝΤΑΙ.ΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΔΥΣΗ


Μη ξεχνάτε πάντα ότι καταδυόμαστε για αναψυχή και στόχος κάθε αυτοδύτη που θέλει να λέγεται καλός, είναι να επιστρέφει χαμογελαστός και ικανοποιημένος στην επιφάνεια έχοντας μοιραστεί και ζήσει όμορφες στιγμές για τον ίδιο και τους συντρόφους του υποβρυχίως.Παρά το γεγονός ότι η κατάδυση είναι ένα ασφαλές σπορ αναψυχής, όπως και με όλες τις άλλες δραστηριότητες υπάρχει πάντα ένα ποσοστό κινδύνου. Η γνώση αυτών των κινδύνων και το πώς να αποτρέψουμε τον κίνδυνο στη βουτιά μας θα μας εξασφαλίσει μια ασφαλή και διασκεδαστική εμπειρία κατάδυσης.Η τοξικότητα του οξυγόνου είναι το πιο επικίνδυνο σύμπτωμα για τους δύτες είτε επαγγελματίες, είτε αναψυχής. Η τοξικότητα οξυγόνου προκαλείται από την έκθεση του οργανισμού σε υψηλές μερικές πιέσεις κατά τη διάρκεια της κατάδυσης. Αυτή η κατάσταση είναι ιδιαίτερα ανησυχητική για τους δύτες που βουτάνε βαθύτερα με αέρα και επάνω από το όριο βάθους των ψυχαγωγικών καταδύσεων, για τους δύτες που χρησιμοποιούν εμπλουτισμένο αέρα Nitrox, ή χρήση αερίων με υψηλή μερική πίεση για στάσεις αποσυμπίεσης.Διαφορετικοί τύποι της τοξικότητας οξυγόνου - Σημεία και συμπτώματαΗ τοξικότητα οξυγόνου σε σχέση με την κατάδυση με συσκευές SCUBA έχει δύο τύπους: Τοξικότητα του κεντρικού νευρικού συστήματος ( ΚΝΣ ) και πνευμονική τοξικότητα οξυγόνου. Σε γενικές γραμμές η τοξικότητα του ΚΝΣ σε δύτες οφείλεται σε εκθέσεις επιμέρους μερικών πιέσεων οξυγόνου σε ποσοστό περίπου 1,4 - 1,6ppO2.Τα σημεία και τα συμπτώματα περιλαμβάνουν: αιφνίδιους σπασμούς, σωληνοειδής όραση, κουδούνισμα στα αυτιά, ναυτία, ζάλη, σύσπαση των μυών του προσώπου, αλλαγές διάθεσης, ευερεθιστότητα ή ευφορία.Δύτες που παρουσιάζουν αυτά τα συμπτώματα πρέπει να αρχίσουν άμεση ανάδυση σε ρηχότερα νερά για τη μείωση της επιμέρους μερικής πίεσης του οξυγόνου. Αν ο δύτης έχει συνείδηση και είναι διαυγής τότε μπορεί να το κάνει αυτό μόνος του. Ωστόσο δύτες που αντιμετωπίζουν σοβαρές επιπτώσεις των συμπτωμάτων θα χρειαστούν τη βοήθεια των ζευγαριών τους. Στην περίπτωση των σπασμώv, προτείνεται να κρατηθεί ο ρυθμιστής πίεσης στο στόμα του δύτη έως ότου οι σπασμοί σταματήσουν πριν ξεκινήσει η διαδικασία ανάδυσης. Αυτό βοηθά να μειωθεί ο κίνδυνος πνευμονικού βαροτραύματος.Η πνευμονική τοξικότητα από την άλλη χρεώνεται σε δύτες που εκθέτουν τον εαυτό τους σε αυξημένες μερικές πιέσεις οξυγόνου για μεγάλες χρονικές περιόδους. Αυτό είναι εμφανές περισσότερο σε τεχνικούς δύτες που χρησιμοποιούν οξυγόνο για την αποσυμπίεση τους. Στην περίπτωση των τεχνικών δυτών, ένας τρόπος για να αποτρέψουν ή να περιορίσουν την πνευμονική τοξικότητα οξυγόνου είναι με συχνά διαλλείματα λήψης αέρα κατά τη διάρκεια της αποσυμπίεσης. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι για κάθε 20 έως 25 λεπτά που ο δύτης λαμβάνει το αέριο αποσυμπίεσης, να αναπνέει αέρα για τουλάχιστον 5 λεπτά. Αυτό επιτρέπει στα κύτταρα των πνευμόνων του να εξαλείψουν τη συσσώρευση του οξυγόνου στις ελεύθερες ρίζες πριν αυτές προκαλέσουν πρόβλημα.Η πνευμονική τοξικότητα σε αυτή την κατάσταση μπορεί να έχει τα ακόλουθα συμπτώματα: βήχας, αίσθημα καυστικότητας στην τραχεία, δυσκολία στην αναπνοή, πνευμονική ανεπάρκεια.Πρόληψη τοξικότητας του οξυγόνουΟι δύτες μπορούν να αποτρέψουν ή να περιορίσουν τον κίνδυνο της τοξικότητας του οξυγόνου στην απλή κατάδυση με ατμοσφαιρικό αέρα, μένοντας πάντα εντός των ορίων βάθους για την κατάδυση αναψυχής. Σημειώστε ότι η χρήση Nitrox και άλλων μικτών αέριων σε βάθη από 40-42 μέτρα και κάτω απαιτούν περαιτέρω εκπαίδευση.Τηρήστε τα απόλυτα όρια βάθους στην κατάδυση αναψυχής με αέρα που είναι τα 40 μέτρα. Προσοχή, τοξικότητα σημαίνει δηλητηρίαση και δεν προειδοποιεί (μην τη συγχέεται με την νάρκωση του αζώτου)Θυμηθείτε:-Τα όρια βάθους της αυτόνομης κατάδυσης αναψυχής: επίπεδο Open Water Diver δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 60' κατάδυσης και βάθος 18-20 μέτρα. Επίπεδο Advanced Open Water Diver δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 40 μέτρα βάθος. Δύτες ερασιτέχνες που χρησιμοποιούν εμπλουτισμένο αέρα Nitrox πρέπει να είναι σε θέση να υπολογίσουν το μέγιστο επιχειρησιακό βάθος κατάδυσης (ΜΟD) και να παραμείνουν εντός των ορίων βάθους για το αναπνεύσιμο μείγμα τους.-Να κατέχετε πάντα τον έλεγχο της πλευστότητάς σας και να μπορείτε να ελέγχετε και να παραμείνετε σε ασφαλές βάθος.-Να κάνετε πάντα ένα επαρκές διάλλειμα επιφανείας για να μετριάσετε τις πιθανότητες της πνευμονικής τοξικότητας οξυγόνου.-Να κρατάτε τα επίπεδα διοξειδίου του άνθρακα χαμηλά: υψηλά επίπεδα διοξειδίου του άνθρακα συμβάλλουν στη δέσμευση του οξυγόνου στο σώμα, το οποίο με τη σειρά του αυξάνει τον κίνδυνο για την τοξικότητα οξυγόνου. Αυτό συνήθως οφείλεται σε έντονη φυσική δραστηριότητα μέσα στο νερό ή σε κακή λειτουργία παροχής του ρυθμιστή.-Να είστε επιφυλακτικοί σε φάρμακα που λαμβάνονται πριν από μια βουτιά: ορισμένα φάρμακα μπορούν να λειτουργήσουν ως «διεγέρτες οξυγόνου» που αυξάνουν το ποσοστό της τοξικότητας του οξυγόνου ακόμα και σε χαμηλές μερικές πιέσεις ή και σύντομες σε διάρκεια καταδύσεις. Ένα καλό παράδειγμα είναι η ψευδοεφεδρίνη HCI. Στην περίπτωση αυτή επικοινωνήστε με τον γιατρό σας ότι τα φάρμακα που παίρνετε είναι ασφαλή για καταδύσεις.Τέλος, κάθε χρόνο ιατρικές εξετάσεις για δύτες που βουτάνε συχνά και θέλουν να απολαμβάνουν με ασφάλεια τις βουτιές τους!Ενημερωμένοι δύτες είναι στατιστικά πιο ασφαλείς. Ρωτήστε, μάθετε, ενημερωθείτε, εξελιχτείτε. Η γνώση είναι δύναμη!Πρωτότυπο Άρθρο του Κώστα Ανδρεάδη ©

ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ ΑΛΙΕΙΑΣ
Νομοθεσία

13/01/2014 Σύμφωνα με ενημερωτική επιστολή που έστειλε σήμερα ο ΣΕΚΑΠΛΑΣ προς τα μέλη του, στη γνώση του οποίου περιήλθε ατύπως το τελικό σχέδιο του νόμου «Τουριστικά πλοία αναψυχής και άλλες διατάξεις», καταργούνται όλες οι ερασιτεχνικές άδειες αλιείας, ατομικές και σκάφους.Πρόκειται για μια θετική εξέλιξη, που σε καμιά περίπτωση δεν θα οδηγήσει σε αύξηση της παράνομης ερασιτεχνικής αλιείας (όπως ισχυρίστηκαν μερικοί), μιας και οι όλες οι υπόλοιπες απαγορεύσεις και περιορισμοί της ισχύουσας νομοθεσίας παραμένουν!

Πιο συγκεκριμένα, ως προς την πώληση, την εμπορία, τα είδη, τις ποσότητες των αλιευμάτων, τα μέσα, τα αλιευτικά εργαλεία καθώς και των εποχικών και χρονικών περιορισμών, συνεχίζουν να ισχύουν οι ήδη γνωστές μας απαγορεύσεις, ιδιαίτερα αυστηρές, που ανέκαθεν ήταν ανεξάρτητες από τις ερασιτεχνικές άδειες αλιείας, ατομικές και σκάφους.Στις διαφοροποιήσεις του τελικού σχέδιου του νόμου «Τουριστικά πλοία αναψυχής και άλλες διατάξεις», περιλαμβάνεται και η κατάργηση του φόρου πολυτελείας για τα σκάφη, που είχε θεσμοθετηθεί με το ν. 3833/2010. Η κατάργηση αυτή ήταν αναμενόμενη, μιας και το Τέλος Παραμονής και Πλόων που επιβλήθηκε πρόσφατα, την προέβλεπε.Ακολουθεί αυτούσια η επιστολή του ΣΕΚΑΠΛΑΣ, που απέστειλε σήμερα (13/1/2014) προς τα μέλη του, ενημερώνοντάς τα για τις εξελίξεις ως προς το τελικό σχέδιο του νόμου «Τουριστικά πλοία αναψυχής και άλλες διατάξεις».Αγαπητοί συνάδελφοι,

1. Όπως σχετικά πρόσφατα σας είχαμε ενημερώσει το υπόψη σχέδιο νόμου είχε αναρτηθεί στο διαδίκτυο (www.opengov.gr) για δημόσια διαβούλευση.

2. Με την επιστολή μας αριθ. 116/13/ΕΤ/5-12-2013 που είχαμε στείλει στον Υπουργό Ναυτιλίας και Αιγαίου είχαμε διατυπώσει τις απόψεις μας, για τη βελτίωση του νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου που άμεσα ή έμμεσα σχετίζεται με την άσκηση των επαγγελματικών δραστηριοτήτων των μελών του Συνδέσμου μας. Οι απόψεις μας συνοδεύονταν από βάσιμη και επαρκή, κατά την άποψή μας, επιχειρηματολογία που βεβαίως αποσκοπούσε στην αποδοχή τους.

3. Η πιο πάνω επιστολή είχε κοινοποιηθεί σε όλα τα ανά την Επικράτεια μέλη μας.

4. Ήδη σε γνώση μας περιήλθε ατύπως το τελικό σχέδιο νόμου στο οποίο, σε σχέση με αυτό που είχε αναρτηθεί στο διαδίκτυο παρουσιάζει τις εξής, μεταξύ άλλων, διαφοροποιήσεις για τις οποίες ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε επιδείξει ο Σύνδεσμός μας και κατά την προσωπική συνάντηση που είχε αντιπροσωπεία μας με τον Υπουργό Ναυτιλίας και Αιγαίου κ. Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη αμέσως μετά την ανάληψη των καθηκόντων του.

4.1. Καταργείται η ατομική ερασιτεχνική άδεια αλιείας καθώς και η υποχρέωση εφοδιασμού του σκάφους ή των επιβαινόντων σε αυτό με την αντίστοιχη ερασιτεχνική άδεια για τη διενέργεια θαλάσσιας ερασιτεχνικής αλιείας, με την επιφύλαξη των απαγορεύσεων και περιορισμών της ισχύουσας νομοθεσίας ως προς την πώληση, την εμπορία, τα είδη, τις ποσότητες των αλιευμάτων, τα μέσα, τα αλιευτικά εργαλεία καθώς και των εποχικών και χρονικών περιορισμών και απαγορεύσεων.

Εξ αντιδιαστολής, από τα πιο πάνω προκύπτουν ότι παραμένουν σε ισχύ οι διατάξεις εκείνες που προβλέπουν τον εφοδιασμό με ατομική άδεια αλιείας του οποιουδήποτε προσώπου θα απασχολείται επαγγελματικά στην άσκηση της αλιείας καθώς και του σκάφους που θα χρησιμοποιεί. Με άλλα λόγια δεν καταργούνται οι ατομικές επαγγελματικές άδειες αλιείας ούτε οι άδειες σκαφών επαγγελματικής αλιείας.

Υπενθυμίζεται ότι οι ατομικές άδειες αλιείας προβλέπονται από τις, αστυνομικής φύσεως, διατάξεις των «Γενικών» Κανονισμών Λιμένων της κάθε Λιμενικής Αρχής της χώρας μας ενώ οι άδειες αλιείας σκαφών από το β.δ. 666/1966 και το π.δ. 373/1985.

4.2. Καταργείται ο φόρος πολυτελείας που είχε θεσμοθετηθεί με την περίπτωση ιγ) της παραγράφου 4 του άρθρου 17 του ν. 3833/2010 και επιβαλλόταν, κατά ποσοστό 10% επί της φορολογητέας αξίας, όπως αυτή διαμορφώνεται από τα άρθρα 19 και 20 του ν. 2859/2000 (ΦΕΚ 248 Α΄), στα πλοία αναψυχής άνω των 7,50 μέτρων ή άνω των 100 χιλιόγραμμων για τα συμβατικά φουσκωτά.

4.3. Καταργούνται οι διατάξεις του άρθρου 64 του Ν. 3842/2010 (Α’ 58) δηλ. ο ειδικός φόρος ιδιωτικών πλοίων αναψυχής που αρχικά θεσμοθετήθηκε με το ν. 3790/2009 (ΦΕΚ 143 Α΄)

4.4. Το κριτήριο του ολικού μήκους (άνω των επτά μέτρων) δεν διαφοροποιείται σε σχέση με το ισχύον σήμερα νομικό καθεστώς (ν. 2743/1999).

4.5. Επιτρέπεται, υπό προϋποθέσεις (π.χ. μη παροχή απαλλαγών από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, τον Φ.Π.Α., τους δασμούς ή επιβαρύνσεις καυσίμων και λιπαντικών) η σύναψη σύμβασης ολικής ναύλωσης για τα ιδιωτικά πλοία αναψυχής.

4.6. Επιτρέπεται η ανέλκυση στην ξηρά και η καθέλκυση στη θάλασσα των πλοίων αναψυχής (άνω των επτά μέτρων) και των μικρών σκαφών (έως και επτά μέτρων) χωρίς να απαιτείται αντίστοιχη άδεια από τη Λιμενική Αρχή.

5. Για κάθε περαιτέρω εξέλιξη σχετική με το νομοσχέδιο (κατάθεση στη Βουλή των Ελλήνων, συζήτηση/επεξεργασία στην Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου κ.λπ.) θα σας ενημερώσουμε με νεότερη επιστολή μας.Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

Για το Δ.Σ./ΣΕΚΑΠΛΑΣ-ΠΕΕΥΟ Πρόεδρος                                                    Ο Γενικός Γραμματέας

Γεώργιος Κρανίτης                                            Γεώργιος Βαλιανάτος


Πηγή thalassa Media

ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΗ ΠΙΤΑ

Την κυριακή 12/1 με σύμμαχο τον καλό καιρό  πραγματοποιήθηκε η κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας στο γραφικό Γαλαξίδι παρουσία αρκετών μελών του συλλόγου μας, του Λιμενάρχη Γαλαξιδίου κ. Α.Παρασκευά  και πολλών φίλων. Μετά την κοπή της πίτας αυτοδύτες του συλλόγου μας έκαναν την καθιερωμένη βουτιά στο Λιμάνι και αντάλλαξαν ευχές για την νέα χρονιά. Τους ευχόμαστε με την σειρά μας ΚΑΛΕΣ ΒΟΥΤΙΕΣ ΚΑΙ ΦΕΤΟΣ!!!!!!

                                                           Εκ του Δ.Σ.
ΑΝΑΝΕΩΘΗΚΕ ΒΙΝΤΕΟ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ  ΑΝΑΝΕΩΘΗΚΕ ΒΙΝΤΕΟ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ

ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ

 ΕΛΠΙΖΟΥΜΕ ΤΗ ΝΕΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΟ <<ΑΓΓΟΥΡΙ>> ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ ΝΑ ΤΟ ΒΛΕΠΟΥΜΕ ΜΟΝΟ.....

Σας ευχόμαστε υγεία και δημιουργικότητα για το 2014 και καλές βουτιές σε όλους. Η κοπή της Πρωτοχρονιάτικης πίτας του συλλόγου θα γίνει την Κυριακή 12 Ιανουαρίου στις 12 π.μ στο Γαλαξίδι. Όποια μέλη μας επιθυμούν να καταδυθούν θα πρέπει να επικοινωνήσουν με το Δ.Σ. Μετά την κοπή της πίτας θα ακολουθήσει συγκέντρωση ( φαγοπότι) στο μαγαζί kada.


                                                                Εκ του Δ.Σ