1998-2021

1998-2021 23 ΧΡΟΝΙΑ ΖΩΗΣ 23 ΧΡΟΝΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ..35 Ευρωπαϊκοί Περιβαλλοντικοί Φορείς Διεκδικούν «Καθαρές, υγιείς και πλούσιες θάλασσες μέχρι το 2020» από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο των Υπουργών Περιβάλλοντος, σήμερα 20.12.2018 στις ΒρυξέλλεςΚαθαρές, υγιείς και πλούσιες θάλασσες μέχρι το 2020. Αυτά είχε δεσμευθεί να εξασφαλίσει η Ελλάδα και οι χώρες της Ε.Ε., όταν υιοθέτησαν την Οδηγία-Πλαίσιο για τη Θαλάσσια Στρατηγική το 2008. Αυτά είναι που ζητούν περισσότεροι από 180.000 Ευρωπαίοι πολίτες. Απομένει ένας χρόνος έως την προθεσμία και οι χώρες της Ε.Ε, συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας, αποτυγχάνουν να τηρήσουν τη νομική δέσμευσή τους αναφορικά με «τη λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων που θα εξασφαλίσουν τη διατήρηση της καλής περιβαλλοντικής κατάστασης των θαλάσσιων υδάτων της Ε.Ε έως το 2020».
35 ευρωπαϊκοί περιβαλλοντικοί φορείς, υπό το συντονισμό του Seas At Risk, ενώνουν τις δυνάμεις τους με στόχο οι υπουργοί της Ε.E να τηρήσουν τις δεσμεύσεις τους ως προς την Οδηγία Πλαίσιο για τη Θαλάσσια Στρατηγική στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο των Υπουργών Περιβάλλοντος που πραγματοποιείται σήμερα 20 Δεκεμβρίου 2018. Εάν λάβουν άμεσα τα παρακάτω 20 μέτρα, μπορούν ακόμη να εκπληρώσουν τη δέσμευση που έδωσαν στους πολίτες της Ε.Ε. το
2018
 
Είκοσι μέτρα για καθαρές και υγιείς θάλασσες έως το 2020

1.Να εφαρμοστούν οι υψηλές προδιαγραφές της Οδηγίας Πλαίσιο για τα Νερά, για να επανέλθουν τα ποτάμια, οι λίμνες, οι υγρότοποι, τα υπόγεια και παράκτια ύδατά σε καλή οικολογική και χημική κατάσταση, ως βασική προϋπόθεση για καθαρές και υγιείς θάλασσες.

2.Να οριστεί επαρκής αριθμός προστατευόμενων περιοχών στο θαλάσσιο περιβάλλον, ώστε να διασφαλιστεί η προστασία της εξαιρετικής και ευάλωτης θαλάσσια πανίδας της ΕΕ σύμφωνα με τις απαιτήσεις των Οδηγιών για τα Άγρια Πτηνά και τους Οικοτόπους, καθώς και τους στόχους της Οδηγίας – Πλαίσιο για τη Θαλάσσια Στρατηγική.

3.Να εξασφαλιστεί πραγματική προστασία στις Θαλάσσιες Προστατευόμενες Περιοχές, απαγορεύοντας συστηματικά όλες τις καταστροφικές δραστηριότητες, όπως η χρήση συρόμενων αλιευτικών εργαλείων, η εξόρυξη πετρελαίου, φυσικού αερίου και ορυκτών, επιτρέποντας άλλες δραστηριότητες κοντά ή μέσα σε προστατευόμενες περιοχές, μόνο εφόσον αποδειχθεί ότι δεν θα επηρεάσουν άμεσα ή έμμεσα τα προστατευόμενα είδη και οικοσυστήματα.


4.Να χρησιμοποιηθεί τουλάχιστον το 25% του εθνικού προϋπολογισμού από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας για την προστασία της φύσης των θαλασσών μας, συμπεριλαμβανομένης της ορθής διαχείρισης των Θαλάσσιων Προστατευόμενων Περιοχών, τη θέσπιση μέτρων για την πρόληψη της θαλάσσιας ρύπανσης, και τη διεξαγωγή επαρκούς έρευνας αναφορικά με την καταγραφή των τωρινών συνθηκών και την παρακολούθηση των επιπτώσεων στο θαλάσσιο περιβάλλον.
5.Να θεσμοθετηθεί ένα πλήρως χρηματοδοτούμενο εθνικό πρόγραμμα για την εφαρμογή και παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας των υπερσύγχρονων μέτρων για την ελαχιστοποίηση και την εξάλειψη της παρεμπίπτουσας αλίευσης θαλάσσιων πτηνών, θηλαστικών και χελωνών, απειλούμενων ειδών καρχαριοειδών και ψαριών βαθέων υδάτων, με παράλληλη επιβολή της μείωσης των παρεμπιπτόντων αλιευμάτων μέσω αυξημένης παρακολούθησης στη θάλασσα, με ηλεκτρονική παρακολούθηση ή περισσότερους παρατηρητές επί των σκαφών για τα αλιευτικά υψηλού κινδύνου.

6.Να καθοριστούν από τα αρμόδια Ευρωπαϊκά Συμβούλια Γεωργίας και Αλιείας, ετήσια αλιευτικά όρια κάτω από το μέγιστο επίπεδο βιώσιμης απόδοσης για τα ιχθυαποθέματα με επαρκή επιστημονικά δεδομένα, και κάτω από το σημείο αναφοράς της Αρχής της Πρόληψης για τα ιχθυαποθέματα με περιορισμένα δεδομένα. Στόχος θα είναι η αποκατάσταση των πληθυσμών των εμπορικών ειδών αλιευμάτων, πάνω από τα βιώσιμα επίπεδα, μέχρι το 2020.

7.Να επιταχυνθεί η μετάβαση σε πιο βιώσιμες αλιευτικές πρακτικές με την κατανομή περισσότερων αλιευτικών δυνατοτήτων σε στόλους με χαμηλότερες περιβαλλοντικές επιπτώσεις, σύμφωνα με το Άρθρο 17 της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής.


8.Να καθοριστούν περιοχές απαγόρευσης χρήσης των συρόμενων εργαλείων σε όλες τις παράκτιες ζώνες με στόχο την προστασία της πιο παραγωγικής περιοχής των θαλασσών μας, αλλά και τη δημιουργία ενός συνεκτικού δικτύου περιοχών επανάκαμψης των ιχθυοαποθεμάτων στους πλέον παραγωγικούς ιχθυοτόπους, σύμφωνα με το Άρθρο 8 της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής, με έμφαση στα υπεραλιευμένα εμπορικά αποθέματα.

9.Να μεταρρυθμιστεί η Κοινή Αγροτική Πολιτική με στόχο τη μετατόπιση της οικονομικής στήριξης από τις ρυπογόνες δραστηριότητες εντατικής κτηνοτροφίας και εντατικής γεωργίας, σε βιώσιμες πρακτικές, αλλά και την αποκατάσταση των λεκανών απορροής.

10.Να απαιτηθεί από όλους τους γεωργούς και κτηνοτρόφους να δημιουργήσουν ένα ‘σχέδιο διαχείρισης των θρεπτικών ουσιών’ (συμπεριλαμβανομένης της χαρτογράφησης και παρακολούθησης της πορείας των θρεπτικών συστατικών), και να καθορίσουν επαρκείς Περιοχές Οικολογικού Ενδιαφέροντος και ζώνες ανάσχεσης σε όλα τα υδατορεύματα, ως προϋποθέσεις για την κατανομή των επιδοτήσεων στο πλαίσιο της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής.

11.Να εξασφαλιστεί ότι η χρηματοδότηση στις υδατοκαλλιέργειες προορίζεται για δραστηριότητες που δεν βλάπτουν το θαλάσσιο περιβάλλον και υποστηρίζουν ενεργά μέτρα που περιορίζουν το περιβαλλοντικό αποτύπωμα των υδατοκαλλιεργειών και προωθούν υδατοκαλλιέργειες που παρέχουν περιβαλλοντικές υπηρεσίες ή διευκολύνουν τη μετατροπή στην οικολογική διαχείριση.
12.Να εξασφαλιστεί η ορθή εφαρμογή και επιβολή του κανονισμού REACH και των άλλων νόμων σχετικά με τις χημικές ουσίες, με έμφαση στην ταχεία αναγνώριση, περιορισμό και αντικατάσταση ουσιών υψηλού κινδύνου, συμπεριλαμβανομένων των ενδοκρινικών διαταρακτών και των έµµονων, βιοσυσσωρευτικών και τοξικών ουσιών, στη βιομηχανία και στα προϊόντα.

13.Να εφαρμοστεί η Σύμβαση Minamata για τον Υδράργυρο με την εφαρμογή σχετικών περιορισμών και απαγορεύσεων σε σημαντικές πηγές εκπομπών υδραργύρου, συμπεριλαμβανομένων των Μεγάλων Εγκαταστάσεων Καύσης, και με την απαγόρευση της χρήσης υδραργύρου στην οδοντιατρική.
14.Να απαιτηθεί ότι όλα τα σχέδια έκτακτης ανάγκης για πετρελαιοκηλίδες περιλαμβάνουν χαρτογράφηση ευαισθησίας οικοσυστημάτων με στόχο να διασφαλιστεί ο περιορισμός των επιπτώσεων στη θαλάσσια ζωή κατά τη διάρκεια μιας κρίσης, με παράλληλη ενημέρωση των λιμενικών αρχών αναφορικά με τα πλάνα αντιμετώπισης κρίσεων.


15.Να θεσπιστεί Εθνικό Σχέδιο για την εφαρμογή της Στρατηγικής της ΕΕ για τα Πλαστικά, συμπεριλαμβανομένων εθνικών στόχων για τη μείωση της κατανάλωσης πλαστικού, και συλλογής δεδομένων σχετικά με τη διάθεση στην αγορά και την κατανάλωση πλαστικών μιας χρήσης.

16Να καθοριστούν υποχρεωτικά Εκτεταμένα Σχέδια Ευθύνης των Παραγωγών κατά μήκους της παραγωγικής αλυσίδας για τα πλαστικά μιας χρήσης και τα αλιευτικά εργαλεία.

17.Να υπάρξει δέσμευση προς την σταδιακή εξάλειψη των πηγών μικροπλαστικής ρύπανσης, λαμβάνοντας τα πρώτα βήματα για να τερματιστεί η διαρροή των πλαστικών σφαιριδίων στη θάλασσα και να υποστηριχθεί ο περιορισμός των μικροπλαστικών συστατικών βάσει του κανονισμού REACH.

18.Να επιβληθούν μειώσεις στις ταχύτητες των πλοίων για τον περιορισμό της ηχορύπανσης, των συγκρούσεων με κητώδη και των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, αλλά και να ξεκινήσει η διαδικασία ανάπτυξης δεσμευτικών κανόνων για την «σίγαση» των πλοίων, βάσει των υφιστάμενων κατευθυντήριων γραμμών του Διεθνούς Οργανισμού Ναυσιπλοΐας.

19.Να δοθεί εντολή για την ανάπτυξη και χρήση αθόρυβων τεχνολογικών εναλλακτικών λύσεων και βέλτιστων διαθέσιμων τεχνολογιών για την υποβρύχια θεμελίωση πασσάλων (π.χ. BLUE piling) και σεισμικών ερευνών (π.χ. υποθαλάσσιες δονήσεις).

20.Να απαιτούνται αξιόπιστες, ολοκληρωμένες και διαφανείς Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για όλες τις δραστηριότητες που παράγουν θόρυβο στη θάλασσα, βάσει των ήδη υιοθετημένων κατευθυντήριων γραμμών της Σύμβασης για τη Διατήρηση των Αποδημητικών Ειδών.

Εντατικοί έλεγχοι σε όσους ψαρεύουν με βιντζότρατα

 ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΑΔΕΙΑΣ
Εντατικοποίηση των ελέγχων και επιβολή κυρώσεων για παραβάσεις αλιείας με βιντζότρατα και αλιείας πελαγικών ψαριών.
Την Παρασκευή 19 Οκτωβρίου, συνήλθε το Συμβούλιο Εκδίκασης Αλιευτικών Προσφυγών, το οποίο εξέτασε 23 προσφυγές αλιέων που αφορούσαν σε παραβάσεις με τα αλιευτικά εργαλεία βιντζότρατα και παραβάσεις οι οποίες αφορούσαν στην αλιεία μεγάλων πελαγικών ειδών.
Από τις 23 προσφυγές που εξετάσθηκαν 5 έγιναν αποδεκτές, ενώ για τις υπόλοιπες επιβλήθηκαν χρηματικά πρόστιμα συνολικού ύψους 13.400 ευρώ, 185 μέρες αφαίρεσης άδειας αλιείας σκάφους και 185 μέρες αφαίρεσης ατομικών αδειών αλιείας.
 
Ελεγχοι στην αλιεία μεγάλων πελαγικών ψαριών, φωτογραφία: eurokinissi

Έξι κιλά πλαστικά απόβλητα βρήκαν στο στομάχι νεκρής φάλαινας στην Ινδονησία20-falaina
 
Μία φάλαινα φυσητήρας, η οποία βρέθηκε νεκρή μέσα σε ένα εθνικό πάρκο στην Ινδονησία, είχε μέσα στο στομάχι της σχεδόν έξι κιλά από πλαστικά απόβλητα, μεταξύ των οποίων και 115 πλαστικά κύπελλα, ανακοίνωσαν σήμερα αξιωματούχοι του πάρκου.
 
Η φάλαινα μήκους 9,5 μέτρων βρέθηκε στη θαλάσσια περιοχή κοντά στο νησί Κάποτα, τμήμα του Εθνικού Πάρκου Γουακατόμπι, στα νοτιοανατολικά του Σουλαουέζι, αναφέρει σε ανακοίνωσή του το πάρκο.
Όπως αναφέρει το zougla.gr, το πάρκο είναι δημοφιλές μεταξύ των δυτών λόγω της μεγάλης έκτασης υφάλων και της ποικιλομορφίας της θαλάσσιας ζωής, αναμεσά τους σαλάχια και φάλαινες.
 
Η αιτία θανάτου της δεν έγινε γνωστή, αλλά αξιωματούχοι του πάρκου βρήκαν πλαστικά μπουκάλια, σακούλες, σαγιονάρες και έναν σάκο με περισσότερα από 1.000 κομμάτια από κορδόνι μέσα στο στομάχι της.
 
Τον Ιούνιο, ο θάνατος ενός μαυροδέλφινου στην Ταϊλάνδη με 80 τεμάχια από πλαστικά απόβλητα στο στομάχι του συγκέντρωσε το ενδιαφέρον του διεθνούς Τύπου.
 
Η Κίνα, η Ινδονησία, οι Φιλιππίνες, το Βιετνάμ και η Ταϊλάνδη, ευθύνονται για μέχρι και το 60% των πλαστικών αποβλήτων που διαρρέουν στους ωκεανούς, σύμφωνα με έκθεση του 2015 της περιβαλλοντικής ΜΚΟ Ocean Conservancy και του Κέντρου Επιχειρήσεων και Περιβάλλοντος McKinsey.
 
Η Ινδονησία, η οποία στην κατάταξη έρχεται δεύτερη μετά την Κίνα στην έκθεση του 2015 για την κακοδιαχείριση των πλαστικών αποβλήτων από πληθυσμούς που ζουν κοντά σε παράκτιες περιοχές σε 192 χώρες, έχει δεσμευτεί ότι θα διαθέτει ένα δισεκατομμύριο δολάρια ετησίως για την μείωση των θαλάσσιων αποβλήτων κατά 70% μέχρι το 2025.

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

KRISSAIOS     Σύλλογος Ελεύθερων και Αυτόνομων Δυτών Νομού Φωκίδας
Ο σύλλογός μας καλεί τα μέλη του σε τακτική  γενική συνέλευση την Πέμπτη 22/11/2018 και ώρα 19:00 στο καφέ Μόστρα στην Ιτέα.Τέλη κυκλοφορίας για τα σκάφη ανω τον 7m.

Τέλη κυκλοφορίας οφείλουν να πληρώσουν εντός 7 ημερών στο Δημόσιο όλοι οι ιδιοκτήτες πλοίων αναψυχής μήκους άνω των 7 μέτρων καθώς επίσης και όσοι εκμεταλλεύονται τουριστικά πλοιάρια που εκτελούν ημερήσια δρομολόγια για σκοπούς αναψυχής.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το άρθρο δέκατο τρίτο του ν. 4211/2013 καθώς και με βάση μια πρόσφατα εκδοθείσα κοινή απόφαση του υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Φ. Κουβέλη και της υφυπουργού Οικονομικών Αικ. Παπανάτσιου:

1. Όσοι κατέχουν ιδιωτικά ή επαγγελματικά πλοία αναψυχής μήκους άνω των 7 μέτρων καθώς και όσοι εκμεταλλεύονται επαγγελματικά τουριστικά ημερόπλοια οφείλουν να καταβάλουν ειδικό τέλος υπέρ του Δημοσίου, το οποίο φέρει την ονομασία «Τέλος Πλοίων Αναψυχής και Ημερόπλοιων» (ΤΕΠΑΗ). Το ΤΕΠΑΗ επιβάλλεται για όλα τα εντός των ελληνικών χωρικών υδάτων προαναφερθέντα πλοία αναψυχής και επαγγελματικά τουριστικά ημερόπλοια, ανεξάρτητα από τη σημαία τους. Eξαιρούνται τα παροπλισμένα ή κατεσχεμένα σκάφη, τα «παραδοσιακά πλοία» και τα ευρισκόμενα σε κατάσταση ακινησίας, η οποία πιστοποιείται από την αρμόδια Λιμενική Αρχή.

2. Το ΤΕΠΑΗ ανέρχεται σε:
 • 16 ευρώ το μήνα ή 192 ευρώ το χρόνο για τα πλοία αναψυχής μήκους 7 – 8 μέτρων.
 • 25 ευρώ το μήνα ή 300 ευρώ το χρόνο για τα πλοία αναψυχής μήκους 8 – 10 μέτρων.
 • 33 ευρώ το μήνα ή 396 ευρώ το χρόνο για τα πλοία αναψυχής μήκους 10 – 12 μέτρων.
 • 8 ευρώ ανά μέτρο το μήνα ή 96 ευρώ ανά μέτρο το χρόνο για τα πλοία αναψυχής άνω των 12 μέτρων και τα τουριστικά ημερόπλοια.

Ειδικά για τα επαγγελματικά πλοία αναψυχής και τα τουριστικά ημερόπλοια, ισχύει έκπτωση 25%. Ετσι, για παράδειγμα, το ετήσιο τέλος για ένα ιδιωτικό πλοίο αναψυχής μήκους 12 μέτρων ανέρχεται σε 1.152 ευρώ (96 ευρώ ανά μέτρο Χ 12 μέτρα), ενώ για ένα επαγγελματικό πλοίο αναψυχής ή ένα τουριστικό ημερόπλοιο ίδιου μήκους, για το οποίο ισχύει έκπτωση 25%, το τέλος διαμορφώνεται στα 864 ευρώ {(1.152 ευρώ – (1.152 ευρώ Χ 25%)}.

3. Το ΤΕΠΑΗ καταβάλλεται για κάθε μήνα παραμονής στα ελληνικά χωρικά ύδατα. Η καταβολή διενεργείται πριν από την έναρξη του μήνα για τον οποίο οφείλεται το τέλος και δύναται να αφορά και περισσότερους του ενός μήνες.

4. Παρέχεται έκπτωση 25% στο οφειλόμενο ποσό στα επαγγελματικά πλοία αναψυχής και στα επαγγελματικά τουριστικά ημερόπλοια ολικού μήκους άνω των 12 μέτρων, υπό την προϋπόθεση της αποκλειστικής επαγγελματικής χρήσης, για το χρονικό διάστημα για το οποίο ζητείται η συγκεκριμένη έκπτωση.

* Παρέχεται περαιτέρω έκπτωση 20% στο οφειλόμενο ποσό, στα επαγγελματικά πλοία αναψυχής και στα επαγγελματικά τουριστικά ημερόπλοια ολικού μήκους άνω των 12 μέτρων και ανεξαρτήτως της σημαίας τους, εφόσον εισέρχονται και παραμένουν σε λιμένες της ελληνικής επικράτειας, κατά το τρέχον ημερολογιακό έτος και για όλη τη διάρκεια του έτους. Η έκπτωση χορηγείται με την προϋπόθεση της εφάπαξ καταβολής ή προκαταβολής του ετήσιου τέλους, για ολόκληρο το ημερολογιακό έτος.
* Παρέχεται έκπτωση 10% στο οφειλόμενο ποσό, στις περιπτώσεις εφάπαξ καταβολής για το συνολικό τρέχον έτος ή εφάπαξ προκαταβολής για το επόμενο ημερολογιακό έτος, τους μήνες Ιανουάριο του τρέχοντος ημερολογιακού έτους ή Δεκέμβριο προηγούμενου έτους αυτού που αφορά, αντίστοιχα.

ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΒΛΗΘΟΥΝ ΕΩΣ ΤΙΣ 26 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

Αλιείς, Θαλάσσιες χελώνες και Καρχαρίες

Ο σύλλογός μας σήμερα ήταν καλεσμένος από την περιβαλλοντική οργάνωση  MEDASSET - Μεσογειακός Σύνδεσμος για τη Σωτηρία των Θαλάσσιων Χελωνών 
Το πρόβλημα που εγκύπτει είναι η τυχαία συλλήψη  των διχτυών-φαντασμάτων σε πληθυσμούς θαλασσίων χελωνών και καρχαριών.Ο Κορινθιακός Κόλπος -ως μικρογραφία της Μεσογείου- υφίσταται τις επιπτώσεις των κακών αλιευτικών πρακτικών (υπεραλίευση, δίχτυα-φαντάσματα κλπ)
Έγινε προβολή βίντεο από την ανέλκυση διχτυών φαντασμάτων από μέλη του συλλόγου μας τα οποία δίχτυα είχαν σκεπάσει τον ύφαλο σαν κουρτίνα και δεν επέτρεπαν τα ψάρια να φτιάξουν τις φωλιές τους.
Παρέμβαση έκαναν οι κ.κ Δροσόπουλος Τάσος Πολυζώης Γιάννης και ο Αγγελόπουλος Δήμος από την Αλκυώνη.
Ανέλκυση άγκυρας

Μέλη του συλλόγου μας με την χρήση σάκων ανέλκυσης απομάκρυναν από το βυθό άγκυρα από μικρό βάθος επικίνδυνη για τους λουόμενους στην πλαζ βραχάκια στην Ιτέα.
«Αλιείς, Θαλάσσιες χελώνες και Καρχαρίες: Συμμαχία για Συμβίωση»

                                                     ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
                                                                                                                       5/11/2018 

                                          Με δύναμη από την…Πάτρα

                                       ξεκινούν ενημερωτικά workshops 

                                για το φαινόμενο της παρεμπίπτουσας αλιείας.


 Η Πάτρα αποτελεί τον πρώτο σταθμό σειράς ενημερωτικών workshops που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο του έργου «Αλιείς, Θαλάσσιες χελώνες και Καρχαρίες: Συμμαχία για Συμβίωση», με στόχο την ευρεία και σε βάθος ενημέρωση των αλιέων και άλλων εμπλεκόμενων φορέων πάνω στο πρόβλημα των τυχαίων συλλήψεων, που αποτελεί μία από τις κύριες απειλές για τη θαλάσσια βιοποικιλότητα, παγκοσμίως. Με τον όρο αυτό χαρακτηρίζονται τα φαινόμενα σύλληψης ή παγίδευσης στο αλιευτικό εργαλείο θαλασσίων οργανισμών που δεν αποτελούν αντικείμενο της αλιευτικής δραστηριότητας, όπως θαλασσοπούλια, θαλάσσιες χελώνες, θηλαστικά και καρχαρίες. Το έργο, που επικεντρώνει στις τυχαίες συλλήψεις θαλάσσιων χελωνών και καρχαριών, υλοποιείται από το MEDASSET – Μεσογειακός Σύνδεσμος για τη Σωτηρία των Θαλάσσιων Χελωνών, σε συνεργασία με την iSea και τη χρηματοδότηση του Πράσινου Ταμείου.

 Πιο συγκεκριμένα, το ενημερωτικό workshop θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 13 Νοεμβρίου 2018 και ώρα 9.30 στην αίθουσα εκδηλώσεων του πολυχώρου Αγορά Αργύρη, με την ευγενική χορηγία του Δήμου Πατρέων. Στην εκδήλωση θα παρουσιαστούν οι στόχοι και τα μέχρι τώρα αποτελέσματα του έργου, θα γίνει πρακτική επίδειξη αποπαγίδευσης θαλάσσιων οργανισμών από ενεργά και χαμένα αλιευτικά εργαλεία και χρήσης εφαρμογής για έξυπνα τηλέφωνα με στόχο τον περιορισμό του φαινομένου των τυχαίων συλλήψεων. Παράλληλα, εκπρόσωποι του έργου και της επιστημονικής κοινότητας θα εκθέσουν ειδικότερες πτυχές του προβλήματος, ενώ επαγγελματίες από τον χώρο των καταδύσεων θα εισφέρουν την εμπειρία τους μέσα από οπτικοακουστικό υλικό. Το workshop θα ολοκληρωθεί με ανοιχτή συζήτηση, στη διάρκεια της οποίας, μέσα από εποικοδομητική ανατροφοδότηση χρήσιμων δεδομένων και αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης σε σχέση με τη λειτουργία του αλιευτικού κλάδου, την καταγραφή των αντιλήψεων των ενδιαφερόμενων μερών, την ανάλυση των αλιευτικών πρακτικών που επικρατούν και τη συνεισφορά τους στις τυχαίες συλλήψεις θαλάσσιων χελωνών θα επιχειρηθεί η διαμόρφωση ενός Σχεδίου Δράσης που θα συμβάλει στην άμβλυνση του προβλήματος.
 Το έργο «Αλιείς, Θαλάσσιες χελώνες και Καρχαρίες: Συμμαχία για Συμβίωση» χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού προγράμματος του Πράσινου Ταμείου «Φυσικό Περιβάλλον και Καινοτόμες Δράσεις», Άξονας «Δράσεις Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος», Μέτρο «Καινοτόμες Δράσεις με τους Πολίτες», Προϋπολογισμός 49.690 ευρώ. Δικαιούχος: MEDASSET Ελλάς, Συνεργάτης: iSea. Με την ευγενική χορηγία του Δήμου Πατρέων.
 Το workshop της Πάτρας θα ακολουθήσουν αντίστοιχες δράσεις στα λιμάνια του Πειραιά, της Αλεξανδρούπολης, της Καβάλας και της Μηχανιώνας, που μαζί καλύπτουν πάνω από το 50% του αλιευτικού στόλου της χώρας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το έργο «Αλιείς, Θαλάσσιες χελώνες και Καρχαρίες: Συμμαχία για Συμβίωση» αποτελεί το πρώτο πρόγραμμα στην Ελλάδα που εφαρμόζει μια multi-taxa προσέγγιση για τις τυχαίες συλλήψεις θαλασσίων χελωνών και καρχαριών, καθώς και ένα από τα πρώτα στη Μεσόγειο.


Ενημερωτικό workshop στο πλαίσιο του έργου «Αλιείς, Θαλάσσιες χελώνες και Καρχαρίες: Συμμαχία για Συμβίωση»
Ημερομηνία: Τρίτη 13 Νοεμβρίου 2018
 Χώρος: Αγορά Αργύρη (αίθουσα εκδηλώσεων), Αγ. Ανδρέα 12, Πάτρα
                                                  
                                                          ΠΡΟΓΡΑΜΜA
 9.30-9.45 Εγγραφές

9.45-10.00 Έναρξη - καλωσόρισμα

10.00 -10.20 Παρουσίαση του έργου

10.20 -11.00 Το πρόβλημα του bycatch – γνωστές και άγνωστες πτυχές Ελεάνα Τουλουπάκη (MEDASSET) & Γιάννης Γιώβος (iSea), Ομάδα έργου
Δημήτρης Μουτόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής, Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Δυτικής Ελλάδας Τμήμα Τεχνολόγων Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών

11.00-11.45 Δίχτυα «φαντάσματα»…κι όμως υπάρχουν Ελεάνα Τουλουπάκη (MEDASSET) & Γιάννης Γιώβος (iSea), Ομάδα έργου

Γιώργος Παπαθεοδώρου, Καθηγητής Ωκεανογραφίας Τμήμα Γεωλογίας Πανεπιστήμιο Πατρών

Σταυρούλα Κορδέλλα, Υπ. Διδάκτορας Τμήμα Γεωλογίας Πανεπιστήμιο Πατρών Τάσος

Δροσόπουλος, Σύλλογος Δυτών Κρισσαίος

11.45-12.00 Διάλειμμα για καφέ 12.00-12.15 Πρακτικές λύσεις για τον περιορισμό του προβλήματος

12.15-13.30 Διαδραστικό, στρογγυλό τραπέζι


Δηλητηρίαση από φορμόλη στα ιχθυοτροφεία Πόρου!
Ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος για το αδίκημα της δηλητηρίασης πηγών και τροφίμων από τα ιχθυοτροφεία του Πόρου άσκησε η Εισαγγελία Πλημμελειοδικών Πειραιά, μετά από διετή έρευνα που διενήργησε με βάση τις καταγγελίες της Πρωτοβουλίας για την Προστασία του Θαλάσσιου Περιβάλλοντος του Πόρου.
Σύμφωνα με δελτίο τύπου της “Πρωτοβούλίας”, οι υπεύθυνοι της εταιρίας ΔΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ, που τον Ιούλιο του 2012 καταδικάστηκαν σε πολύμηνες ποινές φυλάκισης για την πολυετή υποβάθμιση του περιβάλλοντος του Πόρου, παραπέμπονται σε ανάκριση για κακουργηματική χρήση της καρκινογόνου ουσίας φορμόλης στις ίδιες μονάδες.
Όπως προέκυψε μετά από καταγγελία της «Πρωτοβουλίας» και έλεγχο των Επιθεωρητών Περιβάλλοντος, σε 2,5 μόλις χρόνια (στα οποία περιορίστηκε δειγματοληπτικά η έρευνα) στα ιχθυοτροφεία του Πόρου χρησιμοποιήθηκαν «συστηματικά και εκτεταμένα» 77 τόνοι φορμόλης, ποσότητα που αντιστοιχεί σε 1 κιλό φορμόλης, για κάθε 19 κιλά νόμιμης παραγωγής ψαριών.
Η εταιρία, όχι μόνον δεν δικαιολόγησε τη χρήση της φορμόλης σε τέτοια ποσότητα, αλλά σε διαδοχικούς ελέγχους πιάστηκε να λέει ψέματα ότι δήθεν σταμάτησε να τη χρησιμοποιεί. Το πλέον ανησυχητικό είναι ότι, παρά τις επίμονες αναφορές μας σε όλες τις συναρμόδιες υπηρεσίες, δεν έχει γίνει μέχρι σήμερα κανένας έλεγχος για να διαπιστωθεί αν η φορμόλη καταλήγει ακόμα (;) στο πιάτο μας (είναι χαρακτηριστικό ότι ο Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων – ΕΦΕΤ αρνείται να διεξάγει τους σχετικούς ελέγχους επικαλούμενος «αναρμοδιότητα»!). Ακόμα και αν η ανάγκη προστασίας του περιβάλλοντος του Πόρου δεν αποτελεί προτεραιότητα για τους αρμόδιους φορείς, δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να ισχύει το ίδιο για τη διερεύνηση ενός πιθανού διατροφικού σκανδάλου που αφορά σε εκατομμύρια Ελλήνων και Ευρωπαίων καταναλωτών. Ο έλεγχος για την κατάληξη φορμόλης στα ψάρια που είναι προς κατανάλωση είναι και επιβεβλημένος και εύκολος

Η βιντζότρατα στα νερά του Κορινθιακού

Αποτέλεσμα εικόνας για βιντζότρατα φωτογραφίες

Μετά από 2 χρόνια «πειραματικής αλιείας» όπως βαφτίστηκε από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης η εκκαθάριση των ακτών στον Ελλαδικό χώρο και την αποστολή των αποτελεσμάτων του πειρατικού προγράμματος  στην Ευρωπαϊκή επιτροπή Αλιείας για τον καθορισμό των επόμενων βημάτων για την βιωσιμότητα του αλιευτικού εργαλείου της βιντζότρατας , έγινε το γνωστό μαγείρεμα των αποτελεσμάτων και η επιτροπή έφαγε την Ελληνικά «κακαβιά» και έδωσε την παράταση που ζητήθηκε από τους επαγγελματίες που δρουν μέσα στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.
΄Όλοι μας ξέραμε την πραγματικότητα μα παρόλο που είμαστε πλειοψηφία ή μειοψηφία των βιντζοτρατάδων ξέρει να κάνει τη δουλειά της τέλεια.
Τέλος του 2017 ο Κορινθιακός μετά από χρόνια και καιρούς και με τη <βοήθεια> των μεδουσών χαρακτηρίζεται θαλάσσια προστατευόμενη περιοχή και μπαίνει στο δίκτυο Natura με ότι θετικά μπορεί να προκύψουν για όλο το Κόλπο και για τις περιοχές των 14 Δήμων που βρίσκονται γύρω του.
Ένα βήμα ουσιώδες που η Ομοσπονδία οικολογικών οργανώσεων Κορινθιακού Κόλπου «ΑΛΚΥΩΝ» χαιρέτισε μετά από τόσους αγώνες με ικανοποίηση και έδωσε πνοή για τα επόμενα μεγάλα βήματα που θα γίνουν.
Ο νυν Υπουργός αναγκασμένος να θέσει πλέον περιοχές απαγόρευσης κάνει με το νέο ΦΕΚ που εκδίδει αρχές Οκτωβρίου να γελάνε μαζί του όλοι οι φορείς από παράκτιους αλιείς , οικολογικές οργανώσεις και ερασιτέχνες αλιείς βάζοντας απαγορεύσεις, φυσικά καθ’ υπόδειξη, σε περιοχές στον Κ.Κ που ούτως ή άλλως απαγορευόταν η χρήση της Βιντζότρατας, ακόμη και περιορίζοντας αυτές.
Επειδή ο εμπαιγμός και η κοροϊδία δεν μπορούν να μείνουν αναπάντητες η «ΑΛΚΥΩΝ»  απαιτεί από την ηγεσία του Υπουργείου να ΣΕΒΑΣΤΕΙ την υπογραφή της και να σταματήσει ΑΜΕΣΑ την χρήση της βιντζότρατας στον Κορινθιακό Κόλπο. Επίσης να κηρύξει προστατευμένες θαλάσσιες ζώνες στον Κ.Κ στις οποίες να απαγορεύεται η χρήση οποιουδήποτε συρόμενου αλιευτικού εργαλείου  και να μειώσει κατά δύο (2) εβδομαδιαίως τις ημέρες εργασίας , καθώς και τον συνολικό χρόνο αλιείας από 15 έως 30 ημέρες για κάθε Αλιευτική περίοδο.
Οι παράκτιοι Αλιείς βλέπουν να μειώνονται τα εισοδήματά τους και ο μόχθος τους να χάνεται ενώ κάποιοι λίγοι (βιντζοτρατάδες) να πετάνε τα ψάρια στη θάλασσα λόγω μικρού μεγέθους ή να τα δίνουν σε τιμές ενός καφέ για να πουν μετά ότι δίνουν φθηνό ψάρι στο κόσμο που υποφέρει από την οικονομική κρίση…
Το φιλότιμο χάθηκε μαζί και το μέτρο και η σωστή διαχείριση των αποθεμάτων στον Κορινθιακό Κόλπο μονόδρομος ώστε να μπει ένα φρένο στην εξόντωση των βυθών και των παράκτιων ζωνών και της ακτογραμμής.

ΒΓΗΚΕ ΤΟ ΦΕΚ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΤΗΣ ΒΙΤΖΟΤΡΑΤΑΣ

Σε ισχύ ο περιορισμός του εργαλείου της βιντζότρατας

Δημοσιεύτηκε χθες στο Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβέρνησης (ΦΕΚ Β΄ 4421/2018) η απόφαση για τα «πρόσθετα εθνικά διαχειριστικά μέτρα για την αλιεία με το εργαλείο γρίπος που σύρεται από σκάφος ή βιντζότρατα, ετήσιας ισχύος».

Με την απόφαση αυτή το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ) προσθέτει 11 περιοχές, αυξάνοντας το μήκος της ακτογραμμής, στο οποίο απαγορεύεται η αλιεία με το εργαλείο βιντζότρατα κατά 5% για ένα έτος και, έτσι, διασφαλίζεται ακόμα περισσότερο η βιωσιμότητα της παράκτιας αλιείας και των ιχθυοαποθεμάτων των θαλασσών μας.

Ακόμη όσοι χρησιμοποιούν αυτό το εργαλείο υποχρεούνται να εκφορτώνουν μόνο στα λιμάνια, που καθορίζονται από τη συγκεκριμένη απόφαση.
Από σήμερα και μετά από εγκύκλιο του ΥΠΑΑΤ, ξεκινά και η εντατικοποίηση των ελέγχων από τις κατά τόπους αρμόδιες αρχές.

Είναι η πρώτη από μια σειρά αποφάσεων, που θα εκδοθούν, προκειμένου το ΥΠΑΑΤ να προστατεύσει τα ιχθυοαποθέματα της χώρας μας από τις πιέσεις που δέχονται

Η σκούπα των ακτών συνεχίζει το καταστροφικό της έργο.

Αγαπητά μέλη και φίλοι του συλλόγου σας ενημερώνουμε σχετικά με τα απαράδεκτα πράγματα που συμβαίνουν και αφήνουμε στην κρίση σας για να βγάλετε τα συμπεράσματά σας. Εμείς με την σειρά μας όμως μετά από τόσες αντιδράσεις και "μάχες" που έχουμε δώσει θα καταλογίσουμε ευθύνες γιατί σίγουρα κάποιοι κρύβονται πίσω και κάτω από γραφεία και προωθούν τα συμφέροντα των λίγων και όχι το δίκιο και το σωστό του θέματος. Φυσικά αυτό το μήνα ξεκίνησε η χρήση της σκούπας των ακτών της βιτζότρατας και λέμε φυσικά γιατί θα έπρεπε να μην έχει ξεκινήσει εφόσον ο υπουργός αγροτικής ανάπτυξης έχει απαγορεύσει σε συγκεκριμένες περιοχές να ψαρεύουν οι βιτζότρατες. Μέσα σε αυτές ευτυχώς είναι και ο ΚΡΙΣΣΑΙΟΣ κόλπος αλλά δυστυχώς όχι όλος ο Κορινθιακός, ΓΙΑΤΙ κύριε υπουργέ είναι πλέον εθνικά προστατευόμενη περιοχή γιατί επιλεκτικά κάποια λίγα τμήματα εξαιρούνται; Επειδή λοιπόν δεν έχει τυπωθεί το υπουργικό διάταγμα , έχει πέσει πολύ δουλειά στο εθνικό τυπογραφείο, περιμένουμε πότε θα ξεκινήσει η εφαρμογή της απαγόρευσης, τι γίνεται εώς τότε ψαρεύουν ή όχι; Φρόντισε για αυτό μία προοισταμένη της διεύθυνσης αλιείας του υπουργείου στέλνοντας το παρακάτω έγγραφο Αθήνα 28/9/2018 αρ.πρωτ. 2655/131370Η κυρία αυτή είναι άσχετη με τη θάλασσα είναι όμως σχετική με την πελατειακή και συντεχνειακή εξυπηρέτηση των ¨αναγκών " των ιδιοκτητών της βιτζότρατας. Γνωρίζοντας ότι έχει υπογράψει ο υπουργός και τα χέρια της είναι νομικά "δεμένα" συνέταξε το παραπάνω έγγραφο και όπως μας ανέφεραν είπε στην τηλεφωνική επικοινωνία για κανά δύο μέρες στην αρχή και μετά θα σταματήσουνε. Ο εισαγγελέας θα ενημερωθεί και ας απαντήσει η κυρία αυτή με ποιά εντολή έστειλε το έγγραφο και αλωνίζουν από την πρώτη του μήνα τα σκάφη. Μάλλον δεν είχε την στοιχειώδη σοβαρότητα να μην μπεί στον πειρασμό να κάνει χάρες και να δεχτεί τις "ευχαριστίες" από τους ενδιαφερόμενους που πάλι έκαναν τη δουλειά κάτω από το γραφείο της προισταμένης. Δεν είναι απαραίτητο να εξηγήσουμε πλέον τι έχουμε κάνει μέχρι τώρα ως Σύλλογος για το θέμα αυτό, πρέπει να ενημερωθεί ο εισαγγελέας κι ας κρίνει αυτός το αξιόποινο ή όχι της πράξης,( για να μην ξεχνιώμαστε με την εισαγγελία άραγε τι έγινε και ποιο ήταν το αποτέλεσμα της ένορκης διαδικασίας το πάσχα του 2017 με το μεγάλο θέμα με τα γρι-γρι στο Γαλαξίδι ,που βρίσκεται ο φάκελος αυτός άραγε; θα αποδωθούν ευθύνες αν υπάρξουν ή όλα μέλι γάλα;). Τα ερωτήματα είναι πολλά και το σημαντικό είναι ότι κάποιοι δεν έκαναν, φοβούμαστε πάρα πολύ εσκεμμένα, την δουλειά τους και να σταματήσουν την ηλεκτρική σκούπα των ακτών τη βιντζότρατα. Εώς να τυπωθεί η απαγόρευση ,ίσως δούμε κι εδώ μεγάλη εσκεμμένη καθυστέρηση, θα έχει τελεστεί το έγκλημα και όλοι οι αυτουργοί θα είναι αθώοι λόγω αμφιβολιών. Στην συνείδησή μας όμως αγαπητοί φίλοι θα είναι οι κύριοι και οι κυρίες αυτές υπεύθυνοι για την κατάσταση αυτή χωρίς κανένα ελαφρυντικό. Το έργο έφτασε στο τέλος του αλλά δεν θα έχει χειροκρότημα στους πρωταγωνιστές αλλά κριτική της ηθοποιίας τους και καταλογισμό των ευθυνών τους. 

Εκ του Δ.Σ


Πρόσθετα διαχειριστικά Μέτρα από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την αλιεία της Βιντζότρατας

ΔΕΝ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΖΕΤΑΙ ΤΙ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟ ΚΟΛΠΟ , ΠΟΥ ΕΧΕΙ  ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΚΗΡΥΧΘΕΙ ΠΕΡΙΟΧΗ NATURA 2000
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ                                                                   Αθήνα, 28 Σεπτεμβρίου 2018

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Πρόσθετα διαχειριστικά Μέτρα για την αλιεία της Βιντζότρατας

Υπεγράφη σήμερα από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Σταύρο Αραχωβίτη και την Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Ολυμπία Τελιγιορίδου,  απόφαση, αναφορικά με τα  «Πρόσθετα εθνικά μέτρα για την αλιεία με εργαλείο γρίπος που σύρεται από σκάφος ή βιντζότρατα».
Η απόφαση περιλαμβάνει την απαγόρευση αλιείας σε 11 περιοχές οι οποίες προτάθηκαν από την επιστημονική κοινότητα, κατ’ εφαρμογή του σχεδίου διαχείρισης  για το αλιευτικό εργαλείο βιντζότρατα, καθώς και την υποχρέωση εκφόρτωσης σε καθορισμένους λιμένες εκφόρτωσης.


Διεθνές επιστημονικό συνέδριο για την σεισμικότητα του Κορινθιακού Κόλπου 22 – 25 Σεπτεμβρίου στη Ναύπακτο


dg

 

Ένα πολύ σημαντικό Συνέδριο που πρωτίστως αφορά και τη Δωρίδα θα πραγματοποιηθεί από 22 έως 25 Σεπτεμβρίου στη Ναύπακτο.
Στην ευρύτερη περιοχή του Κορινθιακού Κόλπου, εδώ και περίπου 30 χρόνια, διενεργείται μια συντονισμένη προσπάθεια για την πληρέστερη κατανόηση των γεωφυσικών διαδικασιών (π.χ. σεισμοί, κατολισθήσεις, τσουνάμι) που λαβαίνουν χώρα στην περιοχή.
Διαχρονικά, παρατηρούνται εφελκυστικές τάσεις με αποτέλεσμα ο Βόρειος και Νότιος Κορινθιακός Κόλπος να απομακρύνονται μέχρι τα 15 χιλιοστά ανά έτος, φαινόμενο μοναδικό στην Ευρώπη αλλά και στην υφήλιο για περιοχές πέρα των τεκτονικών ορίων.
Ένα τμήμα της χερσαίας έκτασης του Βόρειου Κορινθιακού Κόλπου (παράκτιες περιοχές της νότιας Φωκίδας) κατέρχονται και του Νότιου (παράκτιες περιοχές της βόρειας Αχαΐας) ανέρχονται.
 
H περιοχή μελετάται από ερευνητικές ομάδες από όλη την Ευρώπη. Στα πλαίσια προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών την επισκέπτονται τακτικά φοιτητές από πολλά Ευρωπαϊκά πανεπιστήμια λόγω του ότι αποτελεί ένα «φυσικό εργαστήριο» λόγω του μεγάλου πλήθους και ποικιλίας των γεωφυσικών φαινομένων και της πληθώρας ευρημάτων.
Για την όσο το δυνατόν πληρέστερη και ενδελεχή μελέτη, έχει εγκατασταθεί ένα μεγάλο πλήθος οργάνων (σεισμόμετρα, επιταχυνσιόμετρα, δορυφορικοί δέκτες GPS κλπ).
Εκτός, λοιπόν, από περίπου 40 σεισμογράφους, έχουν εγκατασταθεί και 30 γεωδαιτικοί σταθμοί GPS σε μια έκταση από τη Λευκάδα μέχρι το Γαλαξίδι (βόρεια) και την Κεφαλονιά μέχρι το Αίγιο (νότια).
 
Οι γεωδαιτικοί σταθμοί GPS μετράνε την παραμόρφωση του εδάφους και συμβάλουν στην κατανόηση του γεωτεκτονικού υποβάθρου της ευρύτερης περιοχής.
Ανά τακτά διαστήματα αλλά και σε έκτακτες περιπτώσεις η ομάδα μας επισκέπτεται την περιοχή για συναντήσεις, εκπαιδευτικές δραστηριότητες, εγκατάσταση και συντήρηση των σταθμών, λήψεις μετρήσεων κ.α., με ορμητήριο την πόλη της Ναυπάκτου, εκτός ειδικών περιπτώσεων.
Ταυτόχρονα, λαμβάνονται δεδομένα από δορυφόρους παρατήρησης της γης με συχνές λήψεις. Οι επίγειες και δορυφορικές παρατηρήσεις αξιοποιούνται σε ερευνητικά έργα και μελέτες από διάφορες ερευνητικές ομάδες, οι οποίες καλύπτουν ένα ευρύ επιστημονικό πεδίο με σκοπό την σε βάθος κατανόηση των γεωφυσικών διαδικασιών που λαβαίνουν χώρα.
 
Ο κοινός τόπος των ερευνητικών δραστηριοτήτων στην περιοχή αποτελεί το Corinth Rift Laboratory (Εργαστήριο της τάφρου της Κορίνθου).
 
Μέλη αυτής αποτελούν από την Ελλάδα το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, τοΠανεπιστήμιο Πατρών, το Πανεπιστήμιο Αθηνών και το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Από την Γαλλική μεριά μετέχουν τα πανεπιστήμια École normale supérieure του Παρισιού,  της Νίκαιας, του Στρασβούργου, το Savoie Mont Blanc  καθώς και το ερευνητικό ίδρυμα Institut de Physique du Globe de Paris.
 
Επίσης, μετέχουν και η Ακαδημία Επιστημών της Βουλγαρίας και τα πανεπιστήμια της Σόφιας και της Πράγας. Προσφάτως, ο Κορινθιακός Κόλπος εντάχθηκε ως Παρατηρητήριο της Κορινθιακής τάφρου (Corinth Rift Observatory, CRO) στο πλαίσια της παν-Ευρωπαϊκής υποδομής παρατήρησης της ηπειρωτικής γης.
Στα πλαίσια του θερινού σχολείου του εργαστηρίου του Κορινθιακού Κόλπου (Corinth Rift Observatory) 2018, μεταξύ άλλων, θα διενεργηθούν επιδείξεις λειτουργίας εκπαιδευτικού σεισμογράφου σε μαθητές του 2ου Λυκείου Ναυπάκτου, εκπαιδευτικές δραστηριότητες εν πλω και στην ύπαιθρο και  παρουσιάσεις/διαλέξεις από 21 διακεκριμένους επιστήμονες της ημεδαπής και αλλοδαπής σε 15 φοιτητές και 8 καθηγητές μέσης εκπαίδευσης  που έχουν επιλεχθεί, καθώς και στο ευρύ κοινό.
 
Πληροφορίες για το εργαστήριο του Κορινθιακού Κόλπου καθώς και το πλήρες πρόγραμμα και υλικό για το φετινό αλλά και τα περασμένα θερινά σχολεία μπορείτε να βρείτε στο σύνδεσμο http://crlab.eu.
 
Το σχολείο είναι δωρεάν για όλους τους συμμετέχοντες, με επιχορήγηση των φοιτητών και των καθηγητών μέσης εκπαίδευσης,  υποστηρίζεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση Γεωφυσικής (European Geosciences Union).
 
Οι ομιλίες είναι στην Αγγλική και το πρόγραμμα των δραστηριοτήτων ανοιχτών στο κοινό έχει ως εξής:

 

Σάββατο 22/9/2018

Αίθουσα Ναυπακτία
09:00 – 09:30       Tectonics, structural setting and tectono-sedimentary processes in the Corinth Rift
Haralambos Kranis, National and Kapodistrian University, Athens, Greece
 
09:30 – 10:00     How to build a half-graben
Jean-Arthur Olive, CNRS / Ecole Normale Supérieure / PSL Research University, Paris, France
 
10:00 – 11:30     Paleomagnetic studies of rotational deformations in western Greece at large and small geographic scale Catherine Kissel, Laboratoire des Sciences du Climat et de l’Environnement, CEA-CNRS, Gif-sur-Yvette, France Massimo Mattei, Università Roma Tre, Italy Carlo Laj, Ecole Normale Supérieure, Paris, France
 
11:30 – 12:00     Διάλλειμα
 
12:00 – 12:45      Corinth Rift Seismicity and Applications
George Kaviris, National and Kapodistrian University, Athens, Greece
 
12:45 – 13:30     Deterministic seismic risk assessment with the use of stochastic simulation of strong ground motion taking into account site-effects and empirical vulnerability. Case study the city of Aigion.
Ioannis Kassaras, National and Kapodistrian University of Athens, Greece
 
13:30 – 15:00     Διάλλειμα
 
15:00 – 16:30     Hands-on GPS and seismic instruments (two different stands in the meeting room)
 
16:30 – 17:00     Διάλλειμα
 
17:00 – 17:30     Introductory presentation of the cruise on board of the research vessel
Maria Geraga, University of Patras, Greece
 
17:30 – 19:30     White scientific session with any of the attendees invited to present a 3mn pitch followed by questions and discussions
 

Κυριακή 23/9/2018

Αίθουσα Ναυπακτία
 
15:00 – 16:30     Earthquakes in the classroom: the seismo-box educational kit
Francesca Cifelli, Università Roma Tre, Roma Italy
 
16:30 – 18:00     Presentation of the students’ posters (at the same time coffee break)
 
18:00 – 19:30     Open session: questions by the students, the school teachers and the public to the scientific team

 

Δευτέρα 24/9/2018

Αίθουσα Ναυπακτία
 
17:30 – 19:30   Ενημέρωση των θεμάτων που εμπεδώθηκαν εν πλω. Αυτή η συνεδρία θα είναι εξ’ ολοκλήρου υπό την ευθύνη των φοιτητών και των καθηγητών μέσης εκπαίδευσης οι οποίοι θα πρέπει να διοργανώσουν ένα δίωρο πρόγραμμα με πλούσιο επιστημονικό και τεχνικό περιεχόμενο και με μια διδακτική χροια.
 

Τρίτη 25/9/2018

Εργαστήριο Σεισμολογίας Πανεπιστημίου Πατρών
 
09:00 – 09:30     Presentation of the Seismology Laboratory, University of Patras
Anna Serpetsidaki, University of Patras, Greece
 
09:30 – 10:00     Structural Monitoring and Geometric control of the Rio-Antirrio bridge
Akis Panagis, Greece
 
10:00 – 10:30       Earthquake induced coastal submarine landslides. The case of the disappearance of ancient Helike
George Papatheodorou, University of Patras, Greece
 
10:30 – 11:00     Marine Sediments from the Corinth Gulf focused on turbidites and initial results of IODP 381
Spyros Sergiou, University of Patras, Greece
 
Κάθε παρουσίαση περιλαμβάνει 10’ λεπτά ερωτήσεων/συζήτησης.
Όλες οι παρουσιάσεις/διαλέξεις/σεμινάρια θα γίνουν στην αγγλική γλώσσα.
Το Συνέδριο τελεί υπό την Αιγίδα του Δήμου Ναυπακτίας και συνδιοργανωτές είναι :
 • Centre national de la recherche scientifique (CNRS), Γαλλία
 • Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών (EAA)
 • Πανεπιστήμιο Πατρών
 • Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών


ΝΕΚΡΗ ΧΕΛΩΝΑ
 ΝΕΚΡΗ ΧΕΛΩΝΑ ΒΡΕΘΗΚΕ ΣΗΜΕΡΑ ΤΟ ΠΡΩΙ ΣΤΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΝΙΑΧΑΣ 
ΣΤΟ ΚΡΙΣΣΑΙΟ ΚΟΛΠΟ.ΕΙΧΕ ΜΠΕΡΔΕΥΤΕΙ ΣΕ ΔΥΧΤΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΑΔΙΑ

 


Όχι από τον δήμο Δωρίδας στην ίδρυση μονάδων ιχθυοκαλλιεργειών στη νήσο Πρασούδι και τη θέση Μαύρο Όρος

Με ομόφωνες αποφάσεις του το Δημοτικό Συμβούλιο Δωρίδας στην τελευταία του συνεδρίαση γνωμοδότησε αρνητικά επί των μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων της εταιρείας «Mediterranean Natural Sea food Α.Ε»,
για την ίδρυση μονάδων ιχθυοκαλλιεργειών στις θέσεις «Πρασούδι» και «Μαύρο Όρος» της Κοινότητας Καλλιθέας Δωρίδας.

Με την ευκαιρία της συζήτησης αναπτύχθηκε έντονος προβληματισμός για τις καταστροφικές συνέπειες ανάλογων επενδύσεων στο φυσικό περιβάλλον του Δήμου Δωρίδος. Υποστηρίχθηκε ότι το παραλιακό μέτωπο του Δήμου, δεν μπορεί να επιβαρυνθεί με νέες μονάδες ιχθυοκαλλιεργειών.

Δεν είναι δυνατόν να καταστρέφονται οι φυσικοί πόροι του Δήμου, δηλαδή οι περιοχές ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους, οι γραφικές του παραλίες και οι όμορφοι κόλποι του, στο βωμό του κέρδους κάποιων ιδιωτών. Δεν μπορούν να συνυπάρξουν, τουριστική ανάπτυξη και ιχθυοκαλλιέργειες σε κάθε γραφικό λιμανάκι.

Αναφέρθηκε το παράδειγμα της αντίστοιχης μονάδας που έχει καταστρέψει τα «Βαθειά Λιμάνια» στην Κοινότητα Πανόρμου, που πρόσφατα επέκτεινε τη θαλάσσια έκταση που καταλαμβάνει, με απόφαση του κράτους, μετά από τη σύμφωνη γνώμη της επιτροπής Περιβάλλοντος της εκλεγμένης Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και την ολόθερμη υποστήριξη περιφερειακού συμβούλου της Φωκίδας, παρά την αντίθετη κατά πλειοψηφία απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δωρίδος, του Τοπικού Συμβουλίου και των κατοίκων.
Αναφέρθηκε επίσης και η περίπτωση τοποθέτησης ανεμογεννητριών στο ακρωτήριο «Ψαρομύτα», που συνιστά τεράστιο περιβαλλοντικό «έγκλημα» για την ευρύτερη περιοχή της Δημοτικής Ενότητας Τολοφώνας.
 Επισημάνθηκε το γεγονός ότι παρά την αρνητική θέση του Δήμου Δωρίδος και πάλι η εκλεγμένη Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, μετά από τη σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής Περιβάλλοντος και πλούσιο παρασκήνιο, αφού άλλαξε την αρχική αρνητική της απόφαση σε άλλη συνεδρίαση, συναίνεσε στην τοποθέτηση τους και η Κυβέρνηση δια της Αποκεντρωμένης Διοίκησης έδωσε την άδεια τοποθέτησης των ανεμογεννητριών.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν αρκετοί δημότες και κάτοικοι από τους οικισμούς Αγίου Σπυρίδωνα και Αγίου Νικολάου, που με τις εύστοχες παρεμβάσεις τους, ενίσχυσαν το οπλοστάσιο των επιχειρημάτων του Δήμου για την αποτροπή της ίδρυσης των μονάδων ιχθυοκαλλιεργειών στην περιοχή τους.

Δήλωσαν αποφασισμένοι, να κινηθούν με κάθε νόμιμο μέσο κατά της ίδρυσης των μονάδων αυτών και ότι θα συνδράμουν την προσπάθεια του Δήμου Δωρίδος να πείσει και να πιέσει τους διάφορους εμπλεκόμενους θεσμικούς φορείς (Περιφέρεια και Κράτος) να μη συναινέσουν στην υποβάθμιση του φυσικού πλούτου της Δωρίδας.

Οι Επιπτώσεις των Υδατοκαλλιεργειών στα Παράκτια Νερά

hn
Στην πρόσφατη συνεδρίαση της Υποεπιτροπής Υδατικών Πόρων της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Προστασίας Περιβάλλοντος της Βουλής,
με θέμα «Οι Επιπτώσεις των Υδατοκαλλιεργειών στα Παράκτια Νερά», συμμετείχαν εκπρόσωποι του κλάδου, ελεγκτικές αρχές, αλλά και ερευνητικοί φορείς (κρατικοί και μη).
Το Ινστιτούτο Θαλάσσιας Προστασίας Αρχιπέλαγος, ως φορέας που επί σχεδόν 2 δεκαετίες δρα για την άμυνα της βιοποικιλότητας των ελληνικών θαλασσών, συμμετείχε στη συνεδρίαση με στόχο να παρουσιάσει πρωτογενή δεδομένα από την έρευνά που διεξάγει στον τομέα των επιπτώσεων των υπερεντατικών πρακτικών ιχθυοκαλλιέργειας στην Ελλάδα, αλλά και στον τομέα της αειφόρου ιχθυοκαλλιέργειας. Με βάση αυτή την εξειδίκευση που έχει αναπτύξει τα τελευταία χρόνια, το Ινστιτούτο Αρχιπέλαγος έχει οριστεί μέλος του Γνωμοδοτικού Συμβουλίου της Ε.Ε. για την Ιχθυοκαλλιέργεια στην Ευρώπη, αποτελώντας τον μοναδικό ελληνικό περιβαλλοντικό φορέα που συμμετέχει σε αυτό.
Η ιχθυοκαλλιέργεια στην Ελλάδα, είναι ένας κλάδος που θα μπορούσε να αποτελεί έναν δυναμικό τομέα πρωτογενούς παραγωγής, βιώσιμο περιβαλλοντικά και οικονομικά. Όμως σήμερα είναι σε μεγάλο βαθμό χρεοκοπημένος, καθώς και σε αυτό τον κλάδο επικρατούν οι ίδιες νοοτροπίες, που κατά τις τελευταίες δεκαετίες υποβάθμισαν το σύνολο της πρωτογενούς παραγωγής, την οικονομία και το περιβάλλον στην Ελλάδα. Ως πρακτική η ιχθυοκαλλιέργεια έχει τις ρίζες της στα αρχαία χρόνια, όμως με τον τρόπο που υλοποιείται στην Ελλάδα κατά τις τελευταίες δεκαετίες – ακολουθώντας πρότυπα διαχείρισης οικονομολόγων και όχι σύμφωνα με τα κριτήρια των πραγματικών ιχθυοτρόφων – έχει καταλήξει να αποτελεί άλλη μία προβληματική βιομηχανική πρακτική. Σημαντική πτυχή του προβλήματος αποτελεί η αντίφαση του κατά πόσο προτεραιότητα είναι η πώληση των ψαριών ή η πώληση μετοχών. Οι μεγάλες εταιρείες του κλάδου οι οποίες είναι ενταγμένες στο χρηματιστήριο, επί δεκαετίες συχνά πωλούν τα προϊόντα τους σε τιμές κάτω του κόστους, δημιουργώντας γενικευμένες συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού. Ως αποτέλεσμα στην πλειονότητα του κλάδου η προστασία του περιβάλλοντος τίθεται ως τελευταία προτεραιότητα, ενώ αυτονόητο είναι ότι η ποιότητα του περιβάλλοντος καθορίζει και την ποιότητα των εκτρεφόμενων ψαριών.

Πώς επηρεάζονται τα δελφίνια από την υποβρύχια ηχορύπανση;H έρευνα των πληθυσμών των θαλάσσιων θηλαστικών αποτελεί κύριο αντικείμενο του Ινστιτούτου Αρχιπέλαγος τα τελευταία 20 και πλέον χρόνια. Η έρευνα αυτή υλοποιείται σε διάφορες περιοχές των ελληνικών θαλασσών και της ΒΑ Μεσογείου, έχει ως στόχο να συμβάλει στην προστασία αυτών των χαρισματικών ειδών. Μία ενδιαφέρουσα πτυχή αυτής της έρευνας είναι η ανάλυση των ήχων επικοινωνίας τους, καθώς και ο συσχετισμός της συμπεριφοράς των δελφινιών με την ηχορύπανση που προκαλείται από τα μικρά και μεγάλα παραπλέοντα σκάφη και πλοία.
Η υποθαλάσσια ηχορύπανση είναι ένας παράγοντας που προκαλεί αυξανόμενη ανησυχία στους επιστήμονες κατά τις τελευταίες δεκαετίες, καθώς μπορεί να προκαλέσει σοβαρές επιπτώσεις στα θαλάσσια είδη και κυρίως στα θαλάσσια θηλαστικά. Τα δελφίνια θεωρούνται από τα πλέον έξυπνα και κοινωνικά ζώα, τα οποία χρησιμοποιούν σύνθετους ήχους επικοινωνίας, τα λεγόμενα «σφυρίγματα», αλλά και ήχους ηχοεντοπισμού, τα λεγόμενα «κλικ».
Ένα ενδιαφέρον αποτέλεσμα αυτής της έρευνας είναι η αλλαγή που παρατηρούμε στις συχνότητες των ήχων επικοινωνίας των δελφινιών, όταν υπάρχει παρουσία πλοίων στην περιοχή. Με τον τρόπο αυτό τα δελφίνια καταφέρνουν να παρακάμψουν τα ήπια επίπεδα ηχορύπανσης και να επικοινωνήσουν μεταξύ τους.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΙ ΒΙΝΤΕΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ


Ευχαριστούμε το Τ.Κ Ιτέας το γηροκομείο Ιτέας τον κ. Βέργο Πέτρο αλλά και τους μικρούς υποψήφιους αυτοδύτες Θοδωρή Πολυζώη και Γιώργο Δάμτσια για την βοηθειά τους.

ΕΚΘΕΣΗ ΥΠΟΒΡΥΧΙΑΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Ο σύλλογός μας γιορτάζοντας τα 20 χρόνια ζωής διοργανώνει έκθεση υποβρύχιας φωτογραφίας σε συνεργασία με το λιμενικό ταμείο ν. φωκίδος στη Ιτέα στη παραλία  ΜΑΙΑΜΙ
 Είναι η 1η Ομαδική έκθεση φωτογραφίας από δύο φορείς που έχουν άμεση σχέση με τη θάλασσα. Θα σας παρουσιάσουν εικόνες, πολλές από αυτές για πρώτη φορά, από τον βυθό του Κορινθιακού και τις παραλίες Ιτέας και Κίρρας.

Φωτογραφίες  και video από τον Κρισσαίο Κόλπο από ανθρώπους που θέλουν να μοιραστούν τις εμπειρίες τους και την αγάπη τους για αυτόν.


 

Ελάτε να σας ταξιδέψουμε στο θαλάσσιο χώρο που ζούμε και να ενημερωθείτε για αυτόν. 

Η διάρκεια και οι ώρες λειτουργίας της έκθεσης θα είναι:
Σάββατο 25/8 έως Δευτέρα 27/8 και ώρες 20:00 – 24:00.

Εκδήλωση στο Μοναστηράκι Φωκίδος

Στο Μοναστηράκι Φωκίδος διεξήχθη με απόλυτη επιτυχία η εκδήλωση με θέμα : ‘Η χρήση του πλαστικού και οι συνέπειες του στο θαλάσσιο περιβάλλον και στον άνθρωπο.

Διοργανωτής ήταν ο Περιβαλλοντικός σύλλογος Μοναστηρακίου Φωκίδος ‘Ο ΝΑΥΤΙΛΟΣ’. Εισηγήτριες ήταν οι μεταπτυχιακές φοιτήτριες του εργαστηρίου Θαλάσσιας Γεωλογίας και Φυσικής Ωκεανογραφίας του τμήματος Γεωλογίας του Πανεπιστημίου Πατρών, με τη σειρά που μίλησαν:
 • Δήμητρα Αντωνίου: Ποιες είναι οι πηγές εισόδου των θαλάσσιων απορριμμάτων ;
 • Μαίρη Αρκαδιανού: Μικροπλαστικά, τι είναι και πως εισέρχονται στο θαλάσσιο περιβάλλον;
 • και Δήμητρα Αγγελοπούλου: Η επίδραση των θαλάσσιων απορριμμάτων στο θαλάσσιο περιβάλλον, στους οργανισμούς και στον άνθρωπο.
 •  Μετά το τέλος της ομιλίας, προέκυψαν ερωτήσεις από τους συμμετέχοντες,, οι οποίες οδήγησαν σε μία εποικοδομητική και ενθαρρυντική συζήτηση προς όφελος του θαλάσσιου περιβάλλοντος.
 •  Παρεμβάσεις έγιναν από τον πρόεδρο του συλλόγου ελεύθερων και αυτόνομων δυτών νομού Φωκίδας KRISSAIOS  κ. Πολυζώη Γιάννη, όπου και παρουσίασε υποθαλάσσιο βίντεο από τον Κορινθιακό κόλπο από την Κίρρα  Ιτέας έως την Ναύπακτο.
 •  Τέλος, από την πλευρά της Ομοσπονδίας Οικολογικών Οργανώσεων Κορινθιακού κόλπου η ‘ΑΛΚΥΩΝ’, ο κ. Δημοσθένης Αγγελόπουλος  Γ.Γ. του Δ.Σ. παρουσίασε τις προτάσεις της, για το πως  θα αντιμετωπιστεί η κατάσταση με τα πλαστικά και μικροπλαστικά στον πλανήτη μας και στον Κορινθιακό.